Podmínky použití a

„Software ZoenShop“

Verze: 21.1, datum účinnosti VOP: 1.12.2021

 

 

1                ROZSAH PŮSOBNOSTI

1.1           Tyto Podmínky použití upravují smluvní rámcové podmínky mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem v souvislosti s užíváním Služeb.

 

2               DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

2.1           Pokud z kontextu nevyplývá jinak, výrazy s velkým písmenem použité v těchto Podmínkách použití mají následující význam:

2.1.1      Spotřebitel“ znamená osobu, která používá Software ZoenShop pro osobní, nekomerční účely;

2.1.2     Směrnice o právech spotřebitelů“ znamená směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů;

2.1.3     Obchodník“ je právnická osoba nebo fyzická osoba, která používá Software ZoenShop pro komerční účely, tj. nabízí k prodeji a/nebo prodává Produkty Spotřebiteli při používání Softwaru ZoenShop;

2.1.4      „Zpracovatel plateb“ znamená společnost poskytujicí platební služby;

2.1.5      „Zákon o platebních službách“ znamená slovenský zákon č. 492/2009 Sb. o platebních službách v platném znění;

2.1.6     Produkty“  znamenají jakékoli a všechny produkty nabízené Obchodníkem svým Spotřebitelům pomocí softwaru ZoenShop související s obchodním účelem Obchodníka;

2.1.7      Poskytovatel“ znamená společnost zoen shop sro, se sídlem Fialková 26, 903 01 Senec, IČ: 53 697 618, DIČ: SK 2121463531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 151676/B, E-mail: support@zoen.shop ;

2.1.8     Kupní cena“ je konečná cena, za kterou je Produkt prodán Obchodníkem Spotřebiteli během audio a/nebo video komunikace prostřednictvím Softwaru ZoenShop, která zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky, skladování, balení, náklady na dopravu a logistické poplatky, jakož i veškeré další poplatky;

2.1.9     Směrnice PSD 2“ znamená Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010, a nahrazuje směrnice 2007/64/ES;

2.1.10  Území“ znamená území Evropského hospodářského prostoru;

2.1.11    Podmínky použití“ znamenají tyto platné a použitelné Podmínky použití, které upravují používání softwaru ZoenShop Spotřebiteli;

2.1.12  Software ZoenShop” znamená software pro audio a videohovory vyvinutý a vlastněný Poskytovatelem, ke kterému Poskytovatel uděluje Obchodníkovi nevýhradní licenci, kterou Obchodník používá k usnadnění, zprostředkování a vyjednávání prodeje Produktů Spotřebiteli a usnadnění platby Kupní ceny;

2.1.13  Web ZoenShop“ znamená web provozovaný Poskytovatelem nebo jeho jménem dostupný na zoen.shop.

2.2          Nadpisy v těchto Podmínkách použití jsou uvedeny pouze pro srozumitelnost. Pojmy a definice uvedené v jednotném čísle zahrnují také množné číslo a naopak.

3               PODMÍNKY POUŽITÍ

3.1           Spotřebitel bere na vědomí, že Software ZoenShop se používá výhradně na riziko a odpovědnost Spotřebitele. Spotřebitel je povinen si před použitím Softwaru ZoenShop přečíst tyto Podmínky použití. Používáním Softwaru ZoenShop Spotřebitel prohlašuje, že si přečetl tyto Podmínky použití, rozumí tomu, že jsou pro něj závazné, bezvýhradně s nimi souhlasí a potvrzuje jejich dodržování.

3.2          Spotřebitel má oprávnění používat Software ZoenShop pouze v případě, že souhlasí s úplným dodržováním těchto Podmínek použití. Pokud Spotřebitel nesouhlasí s jakoukoli částí nebo ustanovením těchto Podmínek použití, není oprávněn Software ZoenShop užívat a   případě registrovaného Spotřebitele je povinen svůj účet u Software ZoenShop neprodleně zrušit.

3.3          Spotřebitel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn dle vlastního uvážení, pokud to bude považovat za nutné, kdykoli jednostranně změnit Podmínky použití, tedy vymazat, přidat nebo upravit kterékoli ustanovení Podmínek použití. Změna Podmínek použití nabývá účinnosti jejím zveřejněním na Webu ZoenShop.

3.4          Software ZoenShop umožňuje Spotřebiteli zahájit zvukovou a/nebo video komunikaci s Obchodníkem kliknutím na widget ZoenShop. Obchodník během audio a/nebo video komunikace Spotřebiteli vizuálně předvádí Produkty v kamenné prodejně Obchodníka a realizuje kroky pro nabídku a prodej Produktu Spotřebitelem, včetně výběru Produktu a provedení platby za Produkt. Audio a/nebo video komunikaci mezi Spotřebitelem a Obchodníkem může iniciovat pouze Spotřebitel.

3.5          Spotřebitel může používat Software ZoenShop jako registrovaný nebo neregistrovaný Spotřebitel. Registrace a používání Softwaru ZoenShop jsou pro Spotřebitele bezplatné. Spotřebitel není povinen zaregistrovat si účet u Software ZoenShop.

3.6          Registrace do Softwaru ZoenShop i používání Softwaru ZoenShop bez registrace je možné pouze osobám, které mají plnou právní způsobilost. Spotřebitel musí mít alespoň 16 (šestnáct) let nebo věk vyžadovaný legislativou země, ve které je Produkt zakoupen, aby mohl legálně používat Software ZoenShop. Pokud Spotřebitel nemá dostatečný věk k používání Softwaru ZoenShop dle předchozí věty, nebo pokud Spotřebitel nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jedná za takovou osobu vždy zákonný zástupce. Registrací do Softwaru ZoenShop nebo používáním Softwaru ZoenShop bez registrace Spotřebitel potvrzuje, že je osobou plně způsobilou k právním úkonům a má dostatečný věk nebo je zastoupen zákonným zástupcem.

3.7          Spotřebitel je oprávněn používat Software ZoenShop na Území. Spotřebitel zajistí dodržování všech zákonných požadavků daného státu a neporušování jeho právních předpisů.

3.8          Poskytovatel poskytuje Spotřebitelům potřebnou podporu. Poskytovatel poskytuje Spotřebiteli různé zásady a další zdroje, aby mohl zodpovědět běžné otázky a stanovit očekávání ohledně používání Softwaru ZoenShop. Spotřebitel je dále oprávněn obrátit se na Poskytovatele s žádostí o pomoc při řešení technických problémů při užívání Softwaru ZoenShop. Veškeré takové požadavky, jakož i veškeré dotazy, komentáře a stížnosti týkající se užívání Softwaru ZoenShop, budou adresovány Poskytovateli prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na Webu ZoenShop nebo prostřednictvím e-mailu na níže uvedených kontaktních údajích support@zoen.shop.

4               REGISTRACE SPOTŘEBITELE

1.1           Spotřebitel se může zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Webu ZoenShop. Spotřebitel pro vyplnění registračního formuláře poskytne Poskytovateli všechny požadované údaje, včetně identifikačních a platebních údajů. Registrace Spotřebitele je dokončena, když Spotřebitel obdrží e-mail s potvrzením registrace. Přijetí potvrzovacího e-mailu registrace není reklamovatelné, neboť Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout či nepovolit registraci Spotřebitele.

1.2           Spotřebitel bere na vědomí, že účet Spotřebitele se od okamžiku registrace Spotřebitele v Softwaru ZoenShop stává trvale majetkem Poskytovatele. Poskytnutí účtu Spotřebitele je výhradně na uvážení Poskytovatele a nevzniká nárok na skutečnou dostupnost účtu Spotřebitele a Softwaru ZoenShop. Spotřebitel bere na vědomí, že účet Spotřebitele a Software ZoenShop nemusí být vždy dostupné. Spotřebitel je jediným správcem účtu Spotřebitele a plně odpovídá za účet Spotřebitele, jeho obsah a činnost.  Jakákoli aktivita na účtu spotřebitele bude automaticky přiřazena Spotřebiteli.

1.3           Spotřebitel nesmí být registrován pro více než jeden účet u Softwaru ZoenShop. Účet Spotřebitele je oprávněn používat výhradně Spotřebitel a není povoleno převádět účet Spotřebitele na jinou osobu.

1.4           Spotřebitel bere na vědomí, že bez registrace do Softwaru ZoenShop vzniká požadavek na poskytnutí údajů nezbytných k uzavření kupní smlouvy mezi Obchodníkem a Spotřebitelem a zaplacení Kupní ceny během hovoru s Obchodníkem.

1.5           Veškeré údaje poskytnuté Spotřebitelem, ať již při registraci nebo během hovoru, musí být správné, přesné, úplné a aktuální a Spotřebitel je bude takto uchovávat. Spotřebitel ponese veškerou odpovědnost, v případě, že údaje poskytnuté Spotřebitelem budou nesprávné, nepřesné, neúplné nebo neaktuální, nebo v případě nesplnění povinnosti údaje takto uchovávat.

2               POVOLENÉ POUŽITÍ

2.1           Software ZoenShop může Spotřebitel používat pouze v souladu s těmito Podmínkami použití a pro účely zde uvedené, tedy nákup Produktů od Obchodníka a zaplacení Kupní ceny Obchodníkovi.

2.2          Spotřebitel se bude řídit obecně závaznými právními předpisy, těmito Podmínkami použití, jakož i všemi zásadami, které může Poskytovatel zveřejnit online na Webu ZoenShop, a tyto zásady může Poskytovatel čas od času aktualizovat. Spotřebitel je povinen při používání Softwaru ZoenShop dodržovat pravidla slušného chování.

2.3          Spotřebitel se musí zejména zdržet používání Softwaru ZoenShop následujícím způsobem:

2.3.1          porušování obecně závazných předpisů;

2.3.2          porušení jakéhokoli práva Poskytovatele nebo Obchodníka či jiné osoby;

2.3.3          způsobení jakékoli újmy nebo škody Poskytovateli nebo Obchodníkovi či jiné osobě;

2.3.4          jakákoli forma neosobního nebo automatizovaného používání Softwaru ZoenShop;

2.3.5          zneužití, přetěžování nebo jiné nesprávné zacházení se Softwarem ZoenShop nebo jeho používání v rozporu s povoleným použitím,

2.3.6          chování, které je urážlivé, škodlivé, obscénní, napadající, obtěžující, podněcující k násilí nebo nenávisti, diskriminační, rasově nebo etnicky urážlivé nebo které podněcují nebo podporují nezákonné nebo jinak nevhodné chování, jako je propagace násilných trestných činů, ohrožování nebo vykořisťování dětí, seniorů nebo jakékoli jiné osoby;

2.3.7          chování, které uráží nebo jakýmkoli způsobem hanobící zboží nebo pověst jakékoli osoby;

2.3.8         zveřejňování nebo používání softwarových virů nebo jiných počítačových kódů, souborů nebo programů, které mohou ohrozit, přerušit, omezit nebo zastavit provoz Softwaru ZoenShop;

2.3.9          narušení nebo poškození Softwaru ZoenShop nebo pokus o výše uvedené.

2.4          Každý, kdo užívá Software ZoenShop v rozporu s těmito Podmínkami použití, zejména v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a zde uvedenými pravidly povoleného použití, odpovídá za škodu tím způsobenou.

2.5           

3               ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1           Ochrana soukromí a případné zpracování osobních údajů Spotřebitele v souvislosti s používáním Softwaru ZoenShop se řídí Zásadami ochrany osobních údajů.

3.2          Před použitím Softwaru ZoenShop je Spotřebitel povinen si přečíst a potvrdit zásady ochrany osobních údajů. Používáním Softwaru ZoenShop Spotřebitel prohlašuje, že si přečetl Zásady ochrany osobních údajů a bezvýhradně s nimi souhlasí a potvrzuje jejich dodržování.

3.3          Poskytovatel žádným způsobem nenese odpovědnost za jakékoli zpracování osobních údajů Spotřebitele ze strany Obchodníka či jiné osoby. Takové zpracování osobních údajů podléhá zásadám Obchodníka a/nebo jiné osoby, která tyto osobní údaje zpracovává.

 

 

 

 

 

 

 

4               PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

4.1           Poskytovatel je majitelem, jediným vlastníkem a držitelem všech autorských práv, ochranných známek, domén, log, obchodních tajemství a dalších práv duševního vlastnictví spojených s Webem ZoenShop a Softwarem ZoenShop, včetně grafických znázornění, jejich rozložení, textů, rozhraní, jakož i jeho obsahu v souladu s příslušnými právními předpisy. 

4.2          Nic v těchto Podmínkách použití nebude považováno za udělení licence nebo převod jakéhokoli práva duševního vlastnictví Poskytovatele na Spotřebitele nebo jinou osobu. Spotřebiteli není zejména dovoleno kopírovat, přenášet nebo distribuovat jakoukoli část Webu ZoenShop nebo Softwaru ZoenShop.

4.3          Uživateli není dovoleno vytvářet kopie Webu ZoenShop ani tisknout jejich obsah.

5               ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

5.1           Poskytovatel poskytuje Software ZoenShop „tak, jak je“, a neposkytuje žádná prohlášení a záruky s ohledem na používání Softwaru ZoenShop a/nebo Webu ZoenShop. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, ztrátu nebo újmu, kterou Spotřebitel nebo jakákoli jiná osoba utrpí v souvislosti s používáním Softwaru ZoenShop a/nebo Webu ZoenShop. Poskytovatel zejména neručí za funkčnost, kompatibilitu, bezchybnost, bezvadnost, zpoždění, kvalitu přenosu dat nebo připojení při obrazové a/nebo zvukové komunikaci, jakož i úplnost, pravdivost, správnost a aktuálnost obsahu a případných informací nebo údajů uvedených na Webu ZoenShop.

5.2          Užívání Softwaru ZoenShop nezakládá žádný přímý smluvní ani spotřebitelský vztah mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem. Spotřebitelský vztah vzniká výhradně mezi Obchodníkem a Spotřebitelem.  Spotřebitel bere na vědomí, že Poskytovatel při provozu Softwaru ZoenShop a Webu ZoenShop Spotřebitele v žádném případě nezastupuje ani nejedná jeho jménem či na jeho účet. Mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem nevzniká žádný agenturní vztah v jakékoli formě.

5.3          Software ZoenShop ani Web ZoenShop se nepovažují za e-shop a Poskytovatel se nepovažuje za provozovatele e-shopu. Poskytovatel Spotřebiteli Produkty neprodává ani Spotřebiteli neposkytuje žádné služby, Poskytovatel tedy v žádném okamžiku nevystupuje jako prodejce ani přeprodejce Produktů. Software ZoenShop hraje zprostředkovatelskou nebo podpůrnou roli a Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s plněním kupní smlouvy sjednané prostřednictvím Software ZoenShop.

5.4          Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za nároky Obchodníka a/nebo Spotřebitele vyplývající ze smluvního vztahu mezi Obchodníkem a Spotřebitelem nebo v souvislosti s ním. Poskytovatel zejména nenese žádnou odpovědnost za obsah komunikace mezi obchodníkem a spotřebitelem, jakož ani za případné faktické a právní důsledky jejich vztahu. 

5.5          Spotřebitel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen reagovat na jakoukoli žádost či sdělení adresované Poskytovateli ze strany Spotřebitele týkající se reklamace zakoupených Produktů nebo jejich vrácení. V případě jakéhokoli požadavku nebo sdělení týkajícího se takové stížnosti týkající se zakoupených Produktů nebo vrácení zakoupených Produktů se Spotřebitel obrátí s takovou žádostí nebo komunikací přímo na Obchodníka.

5.6          Poskytovatel zpracuje platbu Kupní ceny provedenou Spotřebitelem v souvislosti s užíváním Softwaru ZoenShop Zpracovatelem plateb. Spotřebitel bere na vědomí, že na Poskytovatele se nevztahuje aplikace zákona o platebních službách, neboť Poskytovatel je oprávněn sjednávat prodej Produktů výhradně jménem Obchodníka. Spadá tedy pod výjimku podle § 1 odst. 3 písm. b) zákona o platebních službách, která přenáší výjimku podle čl. 3 písm. b) směrnice PSD 2.

5.7          Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za provedení platby Kupní ceny a funkčnost či dostupnost platební služby. Poskytovatel zejména neodpovídá za škodu či újmu způsobenou v souvislosti s provedením platby Kupní ceny, včetně chybně provedených platebních transakcí nebo neautorizovaných transakcí. Jakékoli požadavky nebo komunikace týkající se provádění plateb Kupní ceny budou adresovány přímo bance nebo Zpracovateli plateb.

5.8          Obchodník udělil Poskytovateli bezplatnou licenci k používání odkazu na Obchodníka (případně s logem Obchodníka) a hypertextového odkazu na Web Obchodníka k propagaci Softwaru ZoenShop v marketingových materiálech Poskytovatele a/nebo na Webu ZoenShop. Takový odkaz slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje žádnou formu spotřebitelského vztahu mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah Webu Obchodníka.

5.9          Spotřebitel je povinen uchovávat hesla k účtům Spotřebitele v tajnosti a učinit veškerá nezbytná opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu k účtu Spotřebitele. Spotřebitel se zejména po ukončení užívání Softwaru ZoenShop odhlásí z účtu Spotřebitele, aby zabránil zneužití účtu Spotřebitele, oznámí Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo k neoprávněnému přístupu k účtu Spotřebitele nebo jeho použití, a poskytne Poskytovateli veškerou přiměřenou pomoc za účelem ukončení takového neoprávněného přístupu nebo použití. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití účtu Spotřebitele.

5.10       Poskytovatel nemá kontrolu nad účtem Spotřebitele a nenese tak odpovědnost za způsob, rozsah ani dobu používání účtu Spotřebitele.

5.11        Spotřebitel souhlasí a zavazuje se nahradit Poskytovateli bez jakéhokoli omezení v plném rozsahu škody, které Poskytovateli vzniknou v souvislosti s užíváním Softwaru ZoenShop Spotřebitelem, mimo jiné zejména v souvislosti s porušením těchto Podmínek použití, obecně závazných předpisů a/nebo dobrých mravů.

5.12       Poskytovatel neověřuje ani negarantuje oprávnění osoby jednat jménem Obchodníka nebo Spotřebitele. Poskytovatel neověřuje ani negarantuje oprávnění Obchodníka prodávat či přeprodávat Produkty, dodržování obecně závazných právních předpisů, včetně daňových předpisů Obchodníka, důvěryhodnost Obchodníka ani stav lidských, finančních a jiných zdrojů Obchodníka.

5.13       Poskytovatel je oprávněn užívat Software ZoenShop a Web ZoenShop pro marketingové účely, včetně reklamy. Spotřebitel bere na vědomí, že reklamy třetích stran a odkazy na webové stránky třetích stran a jiné zdroje umístěné na Webu ZoenShop nebo v rámci Software ZoenShop nejsou kontrolovány Poskytovatelem a Poskytovatel za ně a jejich obsah nenese žádnou odpovědnost.

5.14       Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli elektronické viry, červy, softwarové bomby nebo jiné podobné položky, se kterými se Spotřebitel může setkat. Zákazník by měl používat svůj vlastní antivirový program. Spotřebitel vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistil, že přímo ani nepřímo nevnese do softwaru ZoenShop žádné počítačové viry, červy, softwarové bomby nebo jiné podobné položky. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či újmu, která Spotřebiteli nebo jiné osobě v souvislosti s tím vznikne.

5.15       Spotřebitel je odpovědný za konfiguraci svých informačních technologií, počítačových programů a platformy pro přístup k Softwaru ZoenShop a Webu ZoenShop.

 

6               DOSTUPNOST A UKONČENÍ

6.1           Poskytovatel je oprávněn kdykoliv dle vlastního uvážení a bez udání důvodu či bez upozornění:

(i)                      ukončit, omezit nebo pozastavit provoz Softwaru ZoenShop nebo některých jeho jednotlivých částí, funkcí, vlastností nebo režimů;

(ii)                    přidat nebo odebrat jednotlivé části, funkce, vlastnosti nebo režimy Softwaru ZoenShop.

6.2          V případě zneužití Softwaru ZoenShop nebo jeho použití v rozporu s jeho účelem, těmito Podmínkami použití, obecně závaznými právními předpisy a/nebo dobrými mravy je Poskytovatel oprávněn bez uvedení důvodu nebo bez jakéhokoli upozornění:

(i)                      zablokovat, pozastavit, omezit, deaktivovat nebo zrušit účet Spotřebitele;

(ii)                    ukončit, omezit nebo pozastavit dostupnost Softwaru ZoenShop nebo kterékoli z jeho jednotlivých částí, funkcí, vlastností nebo režimů pro Spotřebitele; nebo

(iii)                  jakýmkoli jiným způsobem bránit dalšímu užívání Softwaru ZoenShop Spotřebitelem.

6.3          Uplatnění některého z výše uvedených oprávnění Poskytovatele nevylučuje případnou odpovědnost Spotřebitele za způsobenou škodu.

6.4          Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli újmu, zranění nebo škodu vzniklou v souvislosti se zablokováním, pozastavením, omezením, deaktivací nebo zrušením účtu Spotřebitele nebo ukončením, omezením nebo pozastavením dostupnosti Softwaru ZoenShop nebo jakékoli jeho jednotlivé části, funkce, vlastnosti nebo režimu Spotřebiteli nebo v souvislosti se zabráněním Spotřebiteli používat Software ZoenShop jakýmkoli jiným způsobem.

7                PLATNÉ PRÁVO A JURISDIKCE 

 

7.1           Spotřebitel výslovně souhlasí s tím, že tyto Podmínky použití, jejich předmět a jejich tvorba, jakož i jakýkoli spor mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem vzniklý na základě nebo v souvislosti s používáním Softwaru ZoenShop (včetně jakýchkoli mimosmluvních sporů nebo nároků) bude se řídit slovenským právem. Spotřebitel výslovně souhlasí s tím, že výlučnou pravomoc budou mít soudy Slovenské republiky.

 

           

8               ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1          Spotřebitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele postoupit, delegovat nebo jinak převést na jinou osobu jakákoli práva a/nebo povinnosti související s používáním Softwaru ZoenShop.