VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Verze: 21.1, datum účinnosti VOP: 1.12.2021

 

 

1                ROZSAH PŮSOBNOSTI

1.1           Tyto VOP upravují smluvní rámcové podmínky mezi Poskytovatelem a Obchodníkem v souvislosti s poskytováním Služeb.

 

2               DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1           Pokud z kontextu nevyplývá jinak, termíny používané ve Smlouvě a VOP začínající velkým písmenem mají následující významy nebo významy definované ve Smlouvě:

2.1.1      Účetní den“ znamená den, kdy jsou komerční banky na Slovensku otevřeny pro běžné obchodní transakce (včetně transakcí s devizami a vklady v cizí měně), který začíná ve 21:01 hod. předchozího dne a končí ve 21:00 hod. daného dne;

2.1.2     Hovor“ znamená audio nebo video hovor mezi Spotřebitelem a Obchodníkem zahájený Spotřebitelem kliknutím na widget ZoenShop;

2.1.3     „Obchodní zákoník“ znamená slovenský zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve slovenštině: Obchodný zákonník);

2.1.4     „Důvěrné informace“ mají význam uvedený v článku 13.1 VOP.

2.1.5     Údaje o spotřebiteli“ znamenají údaje o Spotřebiteli;

2.1.6     Spotřebitel“ znamená maloobchodního spotřebitele, kterému Obchodník nabízí k prodeji nebo prodává Produkty za použití softwaru ZoenShop;

2.1.7     Kontaktní formulář“ znamená kontaktní formulář Poskytovatele dostupný na Webu ZoenShop;

2.1.8     Denní zúčtování“ znamená zúčtování plateb Kupní ceny přijatých na Platební účet ZoenShop za Účetní den;

2.1.9     VOP“ znamenají tyto platné a použitelné Všeobecné obchodní podmínky, které upravují smluvní rámcové podmínky mezi Poskytovatelem a Obchodníkem v souvislosti s poskytováním Služeb a tvoří nedílnou součást Smlouvy;

2.1.10  „Počáteční měsíc“ znamená měsíc schváleného a dokončeného registračního procesu;

2.1.11   „Účet obchodníka“ znamená účet obchodníka na softwaru ZoenShop;

2.1.12  E-mail obchodníka“ znamená e-mailovou adresu Obchodníka uvedenou ve Smlouvě a oznámenou Poskytovateli Obchodníkem při Registraci (v případě rozporu mezi těmito dvěma e-maily má přednost e-mail uvedený při Registraci) nebo e-mailová adresa oznámená později v souladu s VOP;

2.1.13  VOP Obchodníka“ znamenají platné a použitelné Všeobecné obchodní podmínky Obchodníka nebo jiný obdobný právně závazný dokument týkající se prodeje Produktů Spotřebitelům;

2.1.14  Platební účet obchodníka“ znamená platební účet oznámený Poskytovateli Obchodníkem při Registraci nebo platební účet oznámený později v souladu s VOP;

2.1.15  Web obchodníka“ znamená webovou stránku provozovanou Obchodníkem nebo jeho jménem, na které je umístěn widget ZoenShop, aby Obchodník mohl používat Software ZoenShop;

2.1.16  E-mail obchodníka na ZoenShop“ znamená e-mailovou adresu s doménou @zoenshop.sk přidělenou Obchodníkovi při Registraci;

2.1.17  Měsíční zúčtování“ znamená zúčtování plateb Kupní ceny přijatých na Platební účet ZoenShop za kalendářní měsíc;

2.1.18  Zpracovatel plateb“ znamená společnost poskytující platební služby;

2.1.19  Zákon o platebních službách“ znamená slovenský zákon č. 492/2009 Sb. o platebních službách v platném znění;

2.1.20 Zásady ochrany osobních údajů“ znamenají platné a použitelné zásady ochrany osobních údajů Poskytovatele ve vztahu k používání Softwaru ZoenShop a poskytování Služeb;

2.1.21  Produkty“ znamenají jakékoli a všechny produkty nabízené Obchodníkem svým Spotřebitelům pomocí softwaru ZoenShop související s obchodním účelem Obchodníka uvedeným v Registračním formuláři;

2.1.22  Katalog produktů“ znamená seznam kteréhokoli nebo všech Produktů nahraných do softwaru ZoenShop Obchodníkem;

2.1.23  Kupní cena“ je konečná cena, za kterou je Produkt prodáván Obchodníkem Spotřebiteli během Hovoru, včetně všech daní, cel, poplatků, skladování, balení, nákladů na dopravu a logistických poplatků, jakož i veškerých dalších poplatků;

2.1.24  Registrace“ znamená provedení registrace Obchodníka ohledně účtu na Softwaru ZoenShop;

2.1.25  Refund“ znamená Poskytovatelem iniciovaný pokyn k vrácení peněžních prostředků Spotřebiteli za stávající Poplatek;

2.1.26  Registrační formulář“ znamená registrační formulář pro Registraci dostupný na Webu ZoenShop;

2.1.27  Registrační údaje“ znamenají požadované registrační údaje v rámci Registračního formuláře;

2.1.28 Registrační dokumentace“ znamená veškerou požadovanou dokumentaci uvedenou v Registračním formuláři;

2.1.29  „Chargeback“  znamená pokyn iniciovaný Poskytovatelem platební metody, k vrácení peněžních prostředků za stávající Poplatek. Chargeback může být výsledkem (i) zrušení poplatku Poskytovatelem platební metody nebo Příjemcem platební metody; (ii) peněžních prostředků, které vám byly vypořádány omylem nebo neoprávněně; a (iii) odeslání Poplatku v rozporu s platnými Pravidly platebních metod;

2.1.30 Poplatek za službu“ znamená poplatek, který má zaplatit Obchodník Poskytovateli za Služby v souladu s podmínkami VOP;

2.1.31  Služby“ znamenají zejména udělení nevýhradní licence k užívání Softwaru ZoenShop omezeně na dobu trvání Smlouvy poskytnuté Poskytovatelem jako zástupcem Obchodníka za účelem usnadnění (pro zprostředkovatele) a sjednání prodeje Produktů na Území jménem a na účet Obchodníka, včetně použití Účtu obchodníka a služeb zpracování objednávek a oprávnění přijímat platby prováděné Spotřebiteli v souladu se Smlouvou a VOP;

2.1.32  Podmínky použití“ znamenají platné a použitelné podmínky použití Poskytovatele, které upravují používání Webu ZoenShop, a to zejména Spotřebiteli nebo možnými Spotřebiteli;

2.1.33  Území“ znamená území Evropského hospodářského prostoru;

2.1.34  Transakce“ znamená uzavření smlouvy o prodeji Produktu mezi Obchodníkem a Spotřebitelem během Hovoru;

2.1.35  Neregistrovaný spotřebitel“ znamená Spotřebitele, který není registrován k účtu v Softwaru ZoenShop;

2.1.36  Software ZoenShop“ znamená software pro audio a videohovory vyvinutý a vlastněný Poskytovatelem a používaný k usnadnění, zprostředkování a vyjednávání prodeje Produktů v rámci Služeb;

2.1.37  Platební účet ZoenShop“ znamená platební účet Poskytovatele;

2.1.38 Web ZoenShop“ znamená web provozovaný Poskytovatelem nebo jeho jménem dostupný na zoen.shop .

2.2          V této smlouvě a ve VOP, pokud z kontextu nevyplývá opačný záměr:

I.1                     a) jakákoli slova označující osoby zahrnují fyzické osoby, právnické osoby a sdružení osob nezapsané v obchodním rejstříku; a

I.2                    b) slova týkající se pouze jednotného čísla zahrnují i množné číslo a naopak.

2.3          Nadpisy a struktura Smlouvy ani VOP nemají vliv na jejich výklad.

2.4          Odkazem na jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu se rozumí i odkaz na jejího právního nástupce.

 

3               PROCES REGISTRACE

3.1           Obchodník je oprávněn používat Software ZoenShop, včetně Účtu obchodníka a Hovorů, až po dokončení Registrace a umístění widgetu ZoenShop na Web Obchodníka.

3.2          Obchodník řádně vyplní Registrační formulář. Registrační formulář je jediný formulář pro Registraci, který Poskytovatel akceptuje. Za účelem vyplnění Registračního formuláře Obchodník:

3.2.1               poskytne Poskytovateli veškeré Registrační údaje. Registrační údaje mimo jiné  zahrnují následující informace:

(i)            obchodní firma Obchodníka, sídlo, IČ, DIČ, příslušný registrační úřad; a

(ii)          E-mail obchodníka a telefonní kontakt na Obchodníka na kamennou prodejnu Obchodníka.

3.2.2              poskytne Poskytovateli veškerou Registrační dokumentaci (seznam dokumentu je Obchodníkovi zaslán na E-mail Obchodníka po registraci).

3.2.3              si pečlivě přečte Smlouvu, VOP a Zásady ochrany osobních údajů, bezvýhradně s nimi souhlasí, přijímá je a zaškrtnutím příslušných políček vyjádří výslovný souhlas Obchodníka s tím, že se jimi bude řídit. K Registračnímu formuláři bude přiložena Smlouva, dále VOP a Zásady ochrany osobních údajů;

3.2.4              klikne na tlačítko registrace „Odeslat registraci“.

3.3          Kliknutím na tlačítko registrace Obchodník prohlašuje, že Registrační údaje i Registrační dokumentace jsou správné, přesné, úplné a aktuální a že Obchodník dodržuje všechny povinnosti, podmínky, ujednání, ujištění, prohlášení a záruky v souladu se Smlouvou, VOP a obecně závaznými předpisy.

3.4          Kliknutím na tlačítko registrace je Registrační formulář a Smlouva včetně VOP odeslána Poskytovateli ke zpracování, což je považováno za právně závaznou nabídku na uzavření Smlouvy. V případě, že Registrační dokumentace nebo/a Registrační údaje jsou nesprávné, nepřesné, neúplné, neaktuální nebo v případě jiného nesprávného vyplnění Registračního formuláře, může Poskytovatel požádat Obchodníka o opravu či doplnění. Poskytovatel však není povinen vyzvat Obchodníka k odstranění takových závad či neúplností.

3.5          Poskytovatel si vyhrazuje právo ověřit prostřednictvím třetí strany, zda jsou dodržovány požadavky pravidel Poznej svého zákazníka. Za účelem zde uvedeným je Obchodník povinen poskytnout Poskytovateli i třetí osobě všechny požadované doplňující informace a dokumentaci (nad rámec Registračních údajů a Registrační dokumentace) a veškerou nezbytnou součinnost.

3.6          Registrace je dokončena, když Obchodník obdrží od Poskytovatele potvrzovací dopis na E-mail Obchodníka. Přijetí potvrzovacího dopisu není nárokovatelné, protože Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo nepovolit Registraci. Okamžikem obdržení potvrzovacího dopisu Obchodníkem dochází mezi Obchodníkem a Poskytovatelem k uzavření Smlouvy a VOP.

3.7          Veškeré dotazy, komentáře, oznámení nebo stížnosti týkající se procesu Registrace zasílejte na adresu „support@zoen.shop“.

3.8          Obchodník je povinen uchovávat Registrační údaje, Registrační dokumentaci, jakož i veškeré další údaje či dokumentaci, ať již byly poskytnuty na žádost Poskytovatele či nikoli, správné, přesné, úplné a aktuální.

3.9          Obchodník umístí widget ZoenShop, který Obchodníkovi umožní přístup ke Službám, na Web Obchodníka, jeho účty na sociálních sítích a všechny další kanály, které Obchodník používá pro komunikaci se svými Spotřebiteli. Poskytovatel poskytne Obchodníkovi návrh widgetu ZoenShop.

3.10       Obchodník je oprávněn nahrát údaje o Produktu do Softwaru ZoenShop a vytvořit Katalog produktů. Pokud Katalog produktů neobsahuje všechny údaje všech Produktů, může Obchodník v průběhu Hovoru ručně nahrát Produkty neuvedené v Katalogu produktů do košíku Spotřebitele.

 

4               POVOLENÉ POUŽITÍ

1.1           Pokud to Poskytovatel výslovně nepovolí, nebude Obchodník oprávněn používat Software ZoenShop jinak než pro následující účely:

1.1.1                audio a/nebo video Hovor se Spotřebitelem, během kterého Obchodník Spotřebiteli vizuálně předvede Produkty v kamenné maloobchodní prodejně Obchodníka;

1.1.2               realizace kroků pro nabídku a prodej Produktu vybraného Spotřebitelem, včetně výběru Produktu a provedení platby prostřednictvím platební brány.

1.2           Obchodník se musí zdržet používání softwaru ZoenShop zejména následujícím způsobem:

1.2.1               nesouvisející s maloobchodním prodejem v jeho vlastních kamenných maloobchodech;

1.2.2               porušování platných právních pravidel spotřebitelského práva, jako je poskytování zavádějících a vědomě nepravdivých informací o povaze, kvalitě a ceně Produktů;

1.2.3               porušování zákonů o ochraně soukromí a osobních údajů třetích stran;

1.2.4               porušování práv duševního vlastnictví Poskytovatele nebo třetích stran;

1.2.5               porušování jakýchkoli platných právních předpisů, včetně trestních předpisů;

1.2.6               způsobení nebo hrozba újmy a/nebo škody Poskytovateli nebo třetím stranám;

1.2.7               zneužití, přetěžování nebo jiné nevhodné zacházení se Softwarem Zoenshop nebo jeho používání v rozporu s účelem Služeb;

1.2.8              způsobem, který je hrubý, škodlivý, obscénní, urážlivý, obtěžující, podněcující k násilí nebo nenávisti či diskriminační;

1.2.9               způsobem, který je urážlivý nebo jakýmkoli způsobem hanobí zboží nebo pověst jakýchkoli třetích stran; nebo

1.2.10           zveřejňování nebo používání softwarových virů nebo jiných počítačových kódů, souborů nebo programů, které mohou ohrozit, přerušit, omezit nebo zastavit provoz Softwaru ZoenShop;

1.2.11            ohrožení nebo poškození dobrého jména Poskytovatele;

1.2.12            narušení nebo poškození Softwaru ZoenShop nebo pokus o výše uvedené.

1.3           Účet obchodníka je oprávněn používat výhradně Obchodník. Účet obchodníka je nepřenosný. Obchodník nesmí udělit žádné třetí straně dílčí licenci na právo Obchodníka používat Software ZoenShop, který je součástí Služeb, ani povolit jakékoli třetí straně přístup k němu nebo jeho použití.

1.4           Obchodník odpovídá za veškerý přístup a používání Účtu obchodníka. Jakákoli aktivita na Účtu obchodníka bude automaticky přiřazena Obchodníkovi. Obchodník nese výhradní odpovědnost za obsah na Účtu obchodníka, včetně obsahu vytvořeného, přenášeného nebo zobrazovaného při používání Služeb, jakož i za veškeré důsledky všech akcí a činností na Účtu obchodníka.

1.5           Obchodník odpovídá Poskytovateli za veškerou škodu způsobenou třetími osobami, kterým byl Obchodníkem umožněn přístup k Účtu obchodníka, nebo které k němu mohly získat přístup kvůli nedbalosti Obchodníka.

1.6           Obchodník bude uchovávat hesla k Účtu obchodníka v tajnosti a podnikne veškeré kroky nezbytné k tomu, aby zabránil neoprávněnému přístupu k Účtu obchodníka. Obchodník bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o jakémkoli neoprávněném přístupu k Účtu obchodníka a/nebo Službám či o jejich použití, informuje Poskytovatele a poskytne Poskytovateli veškerou přiměřenou součinnost k ukončení takového neoprávněného přístupu nebo používání.

1.7           Obchodník bere na vědomí, že Účet obchodníka se okamžikem Registrace stává trvale majetkem Poskytovatele. Obchodník je jediným správcem Účtu obchodníka. Poskytnutí Účtu obchodníka je výhradně na uvážení Poskytovatele a nevzniká nárok na skutečnou dostupnost Účtu obchodníka. Obchodník bere na vědomí, že Účet obchodníka nemusí být neustále dostupný. Poskytovatel je oprávněn kdykoli ukončit provoz Softwaru ZoenShop nebo pozastavit jeho provoz bez uvedení důvodu a bez předchozího upozornění.

1.8          Poskytovatel je oprávněn dle vlastního uvážení a bez udání důvodu a bez předchozího upozornění zablokovat, pozastavit, omezit, deaktivovat nebo zrušit Účet obchodníka. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti se zablokováním, pozastavením, omezením, deaktivací nebo zrušením Účtu obchodníka. Poskytovatel je oprávněn uveřejnit rozhodnutí Poskytovatele o zablokování, pozastavení, omezení, deaktivaci nebo zrušení Účtu obchodníka.

 

2               PROCES OBJEDNÁVKY A PLATBY

2.1           Zaměstnanec obchodu Obchodníka včas odpoví všem Spotřebitelům, kteří zahájí Hovor, kliknutím na widget ZoenShop na Webu Obchodníka. Zaměstnanec obchodu Obchodníka bude při veškeré komunikaci se Spotřebiteli profesionální a zdvořilý a poskytne jim správné, přesné, úplné a aktuální informace týkající se Produktů.

2.2          Spotřebitelé mohou zapnout kameru před zahájením i během Hovoru. Pokud Spotřebitel zapne kameru, ať již před zahájením nebo během Hovoru, pracovník obchodu Obchodníka upozorní Spotřebitele na možnost vypnutí kamery. Zaměstnanci obchodu Obchodníka vloží Produkty vybrané Spotřebitelem do košíku Spotřebitele z Katalogu produktů nebo ručně nahrají Produkty do košíku Spotřebitele.  

2.3          Obchodník je povinen plnit veškeré oznamovací a další povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů vztahujících se na právní vztah mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem, zejména spotřebitelské legislativy země:

2.3.1     obchodního působení Obchodníka,

2.3.2     obvyklého bydliště Spotřebitele a

2.3.3     dodání Produktů.

2.4          Obchodník je povinen jasně specifikovat a poskytnout Spotřebiteli informace o výši Kupní ceny, jakož i o výši daně z přidané hodnoty a náklady na dopravu samostatně.

2.5          Před dokončením Transakce je zaměstnanec obchodu Obchodníka povinen vyzvat Spotřebitele, aby:

2.5.1               potvrdil Produkty v košíku Spotřebitele;

2.5.2              potvrdil přečtení a přijetí Podmínek použití, VOP Obchodníka a Zásad ochrany osobních údajů zaškrtnutím potvrzovacích políček;

2.5.3              v případě Neregistrovaného spotřebitele vyplnil do otevřeného vyskakovacího okna osobní údaje a platební údaje;

2.5.4              kliknul na tlačítko objednávky „Koupit“.

2.6          Obchodník bere na vědomí, že Poskytovatel neověřuje ani nekontroluje žádné informace o Spotřebitelích.

2.7          Poskytovatel v souladu s oprávněním dle Smlouvy doručí Spotřebiteli jménem Obchodníka automaticky generovaný e-mail potvrzující Transakce, zejména Produkty zakoupené Spotřebitelem a kupní cenu. Takový e-mail bude obsahovat následující informace týkající se Transakce: ID transakce, datum Transakce, měnu a částku.

2.8          Obchodník obdrží od Poskytovatele automaticky generované vyrozumění e-mailem ve stejné formě a obsahu, jak je stanoveno v části 5.7 VOP.

2.9          Poskytovatel zpracuje v souladu s oprávněním dle Smlouvy veškeré platby za Kupní ceny provedené Spotřebiteli v souvislosti s používáním Softwaru ZoenShop Obchodníkem. Poskytovatel zajistí zpracování platby dle předchozí věty Zpracovatelem plateb.

2.10       Obchodník bere na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje, že Obchodník vstoupí do smluvního vztahu se Spotřebiteli. Obchodník je povinen v plném rozsahu dodržovat všechny smlouvy uzavřené se Spotřebiteli.

I.3    

3               ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1           Poskytovatel odečte za každou Transakci Poplatek za službu ve výši 8 % z Kupní ceny za počáteční měsíc.

3.2          Poskytovatel provede Měsíční zúčtování nejpozději do patnácti (15) dnů po kalendářním měsíci, za který se Měsíční zúčtování provádí.

3.3          Pokud celkový objem plateb Kupní ceny přijatých na Platební účet ZoenShop za kalendářní měsíc, za který se provádí měsíční zúčtování, nepřekročí částku:

3.3.1               10 000 €, platí pro následující měsíc Poplatky za služby ve výši 10 % z objemu předmětných Transakcí;

3.3.2              30 000 €, platí pro následující měsíc Poplatky za služby ve výši 9 % z objemu předmětných Transakcí;

3.3.3              50 000 €, platí pro následující měsíc Poplatky za služby ve výši 8 % z objemu předmětných Transakcí;

3.3.4              100 000 €, platí pro následující měsíc Poplatky za služby ve výši 7 % z objemu předmětných Transakcí;

3.3.5              300 000 €, platí pro následující měsíc Poplatky za služby ve výši 6 % z objemu předmětných Transakcí.

3.3.6              1 000 000€, platí pro následující měsíc Poplatky za služby ve výši 5 % z objemu předmětných Transakcí.

3.4          Jakékoli nároky související s Měsíčním zúčtováním musí být vzneseny písemně s přezkoumatelným odůvodněním do jednoho (1) týdne ode dne obdržení výpisu podle části 6.3. Po uplynutí doby uvedené v předchozí větě se poplatky za služby placené podle Měsíčního zúčtování považují za správně vypočtené.

3.5          Poskytovatel vystaví faktury za Služby každý kalendářní měsíc do patnácti (15) dnů po kalendářním měsíci, za který se Měsíční zúčtování provádíKaždá faktura bude vystavena ve standardním formátu Poskytovatele.

3.6          Poskytovatel vystaví faktury za Refund peněz nebo Chargeback a poplatky za Refund nebo Chargeback kalendářní měsíc do patnácti (15) dnů po kalendářním měsíci, za který se Měsíční zúčtování provádíKaždá faktura bude vystavena ve standardním formátu Poskytovatele.  Měsíční zúčtování vypočítá jako součet všech zaplacených Refund a Chargeback  a vykázaných Refund a Chargeback na Platebním účtu ZoenShop za příslušný měsíc s připočtením částky poplatku za Chargeback (ve výši 20 Eur za každý Chargeback).

3.7          Obchodník uhradí Poskytovateli výsledek Měsíčního zúčtování provedeného dle bodu 6.6. VOP.

3.8          Detail Transakcí, Skutečný zůstatek Platebního účtu ZoenShopu a Denní zúčtování jsou k dispozici na Obchodním portálu na Webu ZoenShopu.

3.9          Denní zúčtování se počítá jako součet plateb Kupní ceny přijatých na Platební účet ZoenShop za Účetní den (viz v části 6.8 VOP) po odečtení Poplatku za služby podle části 6.3 VOP.

3.10       Poskytovatel uhradí Obchodníkovi výsledek Denního zúčtování provedeného podle části 6.9 VOP. Poskytovatel provede úhradu dle předchozí věty na Platební účet Obchodníka po sedmém (7) účetním dnu od data provedení Denního zúčtování.

3.11        Jakékoli reklamace související s Denním zúčtováním a částkou platby na jeho základě provedené budou vzneseny písemně s přezkoumatelným zdůvodněním do tří (3) dnů ode dne obdržení oznámení podle části 6.10 VOP. Po uplynutí doby uvedené v předchozí větě se Poplatky za služby placené podle Denního zúčtování považují za správně vypočtené.

3.12       Obchodník nemá nárok na jinou platbu než na platby dle částí 6.9 a 6.11 VOP. Obchodník nemá nárok zejména na jakoukoli platbu nebo vrácení Poplatku za službu v případě vrácení prodaného Produktu Obchodníkovi.

3.13       Služby zpracování plateb pro Obchodníka na ZoenShop poskytuje společnost Stripe a podléhají Smlouvě o připojeném účtu Stripe Connected, která zahrnuje Obchodní podmínky poskytování služeb Stripe (souhrnně označované dále jako „Smlouva o poskytování služeb Stripe“). Souhlasem s touto smlouvou nebo pokračováním v činnosti obchodníka na portálu ZoenShop souhlasíte s tím, že budete vázáni smlouvou o službách Stripe, kterou může společnost Stripe čas od času upravit. Podmínkou toho, že ZoenShop umožňuje služby zpracování plateb prostřednictvím služby Stripe, souhlasíte s tím, že společnosti ZoenShop poskytnete přesné a úplné informace o vás a vaší firmě, a opravňujete ZoenShop ke sdílení těchto informací a informací o transakcích souvisejících s vaším používáním služeb zpracování plateb poskytovaných Stripe.

 

4               POVINNOSTI

4.1           Obchodník je povinen dodržovat Smlouvu, VOP, Zásady ochrany osobních údajů, jakož i všechny platné obecně závazné právní předpisy, a dále dodržovat pravidla slušného chování. Obchodník je dále povinen nezneužívat Služby a při používání Softwaru ZoenShop a během Hovorů vždy jednat v souladu s dobrými mravy.

4.2          Obchodník je povinen dodržovat vysoké standardy v audio a video komunikaci se Spotřebiteli během Hovoru a dodržovat všechna pravidla povoleného používání stanovená v části 4 VOP.

4.3          Obchodník je povinen zajistit, aby VOP Obchodníka byly v souladu se všemi obecně závaznými předpisy země na Území, kde Obchodník provozuje svou činnost v oblasti prodeje Produktů, jakož i všech zemí uvedených v seznamu podle části 5.3 VOP. Obchodník je povinen zajistit, aby VOP Obchodníka byly dostupné a snadno přístupné Spotřebitelům na Webu Obchodníka.

4.4          Obchodník je povinen kdykoli a na žádost Poskytovatele prokázat dodržování Smlouvy, VOP, Zásad ochrany osobních údajů, jakož i všech příslušných obecně závazných právních předpisů a dobrých mravů, včetně dodržování povinností stanovených v části 7.3 VOP.

4.5          Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, ve vztahu k Produktům prodávaným Spotřebitelům je povinností a povinností Obchodníka správně a včas uhradit nebo uložit všechny daně, cla, zákonné poplatky a jakékoli další poplatky související s prodejem a dodáním Produktů Spotřebitelům příslušnému vládnímu orgánu.

4.6          Obchodník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli jakékoli chyby týkající se Softwaru ZoenShop s ohledem na jeho fungování.

4.7          Poskytovatel poskytne Obchodníkovi podporu prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo telefonu, zejména v případě požadavku na pomoc při řešení technických problémů při používání Softwaru ZoenShop. Podpora bude Obchodníkovi k dispozici během pracovní doby a na telefonním čísle uvedeném na Webu ZoenShop.

 

5               PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

5.1           Obchodník prohlašuje a zaručuje poskytovateli, že:

5.1.1      jde o subjekt, který byl řádně založen a je platně existující a v dobrém stavu podle práva v soudní působnosti, kde byl založen;

5.1.2     má veškerou potřebnou pravomoc a oprávnění plnit a dodržovat své závazky podle Smlouvy a/nebo VOP v souladu s jejich příslušnými podmínkami;

5.1.3     zajistí uzavření a plnění Smlouvy a/nebo VOP

(a)         je řádně pověřen příslušnými úředníky,

(b)         nebude v rozporu s žádnou jinou dohodou, jíž je smluvní stranou nebo kterou je vázán, nebude mít za následek její porušení nebo nebude představovat porušení, a nebude představovat událost, která by s výpovědní lhůtou a/nebo uplynutím času mohla představovat takové neplnění a

(c)         nebude mít za následek porušení nebo konflikt s jakýmkoli platným zákonem a

(d)        neprobíhá nebo podle vědomí Poskytovatele nehrozí žádné řízení, které by zpochybňovalo nebo by mohlo mít podstatný nepříznivý vliv na Smlouvu;

5.1.4     vlastní nebo má všechna nezbytná vlastnická práva, aktivní a platné licence, souhlasy, povolení, zájmy a oprávnění zapojit se do všech činností zamýšlených v souvislosti se Smlouvou a/nebo VOP;

5.2          Poskytovatel neposkytuje žádná prohlášení a záruky s ohledem na Služby poskytované Obchodníkovi, včetně používání Softwaru ZoenShop.

 

6               OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1           Obchodník bere na vědomí, že Poskytovatel není smluvní stranou vztahu uzavřeného prostřednictvím Hovoru mezi Obchodníkem a jeho Spotřebiteli.

6.2          Poskytovatel nenese odpovědnost za přímou či nepřímou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, která by mohla Obchodníkovi vzniknout v souvislosti s používáním Softwaru ZoenShop. Jakákoli odpovědnost Poskytovatele v souvislosti s poskytováním Služeb je vyloučena. Poskytovatel zejména neodpovídá za následující:

6.2.1               jakékoli interakce, zejména právní a faktické úkony související s prodejem Produktů mezi Obchodníkem a Spotřebitelem;

6.2.2              jakékoli problémy se službami, problémy s připojením, problémy s platbami nebo problémy vzniklé mezi Spotřebitelem a Obchodníkem;

6.2.3              jakékoliv škody nebo ztráty v případě nekoupě ze strany Spotřebitele z důvodu přerušení, ukončení videokomunikace prostřednictvím Softwaru ZoenShop nebo špatné kvality videokomunikace či jiné závady na straně Softwaru ZoenShop;

6.2.4              kvalita Produktu a jeho dodání a jakékoli porušení jakékoli povinnosti Obchodníka nebo jeho Spotřebitelů;

6.2.5              úplnost, přesnost a/nebo aktuálnost informací a údajů v Softwaru ZoenShop;

6.2.6              zneužití Účtu obchodníka;

6.2.7              jakékoli škody vzniklé v souvislosti se zablokováním, pozastavením, omezením, deaktivací nebo zrušením Účtu obchodníka;

6.2.8              jeho neschopnost poskytnout Software ZoenShop v rozsahu, v jakém je takové selhání způsobeno následujícími faktory:

(i)            software, hardware nebo síťová infrastruktura třetích stran mimo Software ZoenShop;

(ii)          výpadek externího internetu mimo odpovědnost Poskytovatele;

(iii)        výpadek elektrického napájení nebo přerušení přístupu k Internetu; nebo

(iv)        kybernetické útoky (tj. hackování, škodlivé zavádění virů a deaktivace zařízení) způsobené třetími stranami.

6.3          V rozsahu, v jakém bude jakákoliv příčina shledána žalovatelnou vůči Poskytovateli, bude odpovědnost Poskytovatele za ni omezena maximální částkou 1 000 €.

6.4          Obchodník bere na vědomí a souhlasí s tím, že odškodní, bude bránit a ochrání Poskytovatele před všemi přímými a nepřímými ztrátami, nároky, škodami, náklady (včetně právních nákladů) a výdaji bez jakéhokoli omezení vzniklými v důsledku porušení jakéhokoli prohlášení, záruk, ujednání, ujištění a/nebo povinnosti Obchodníka uvedených ve Smlouvě a/nebo VOP.

6.5          Obchodník je povinen Poskytovateli poskytnout plnou kompenzaci, je-li Poskytovatel povinen na základě jakéhokoli rozhodnutí nebo jiného úkonu jakéhokoli orgánu veřejné moci vůči Spotřebiteli nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti s užíváním Služeb Obchodníkem, včetně užívání Softwaru ZoenShop, poskytnout jakékoli plnění.

I.4                     

7                OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI VŮČI SPOTŘEBITELŮM A NÁROKŮM TŘETÍCH STRAN 

 

7.1           Obchodník bere na vědomí, že jako „prodávající“ ve smyslu platného spotřebitelského práva má povinnost plnit veškeré povinnosti a závazky vyplývající z platných spotřebitelských zákonů, přičemž tyto povinnosti a závazky v žádném případě nepřecházejí na Poskytovatele podle této smlouvy.

7.2          Poskytovatel nenese odpovědnost za přímou či nepřímou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, která by mohla Spotřebiteli (Spotřebitelům) vzniknout v souvislosti s používáním Softwaru ZoenShop na základě poskytování Služeb nebo v souvislosti s ním.

7.3          Obchodník bere na vědomí a souhlasí s tím, že odškodní, bude bránit a ochrání Poskytovatele před všemi přímými a nepřímými ztrátami, nároky, škodami, náklady (včetně právních nákladů) a výdaji bez jakéhokoli omezení vzniklými v důsledku nároků ze strany Spotřebitelů.

7.4          Obchodník bere na vědomí a souhlasí s tím, že odškodní, bude bránit a ochrání Poskytovatele před všemi přímými i nepřímými ztrátami, nároky, škodami, náklady (včetně právních nákladů) a výdaji bez jakéhokoli omezení vzniklými v důsledku nároků v jakékoli formě (např. pokuty, penále) od úřadů v důsledku toho, že Obchodník nedodržel platnou spotřebitelskou legislativu.

7.5          V případě reklamace uplatněné Spotřebitelem se Obchodník zavazuje poskytnout Poskytovateli neprodleně a pravdivě veškeré informace potřebné k prošetření reklamace a vypracování obhajoby ihned poté, co bude Poskytovatelem vyrozuměn.

7.6          V případě nároku nebo žaloby podané třetí stranou (včetně Spotřebitelů), ať už soukromou osobou, korporací, vládním subjektem nebo jakýmkoli veřejnoprávním subjektem nebo organizací (a to ať už jde o soudní, mimosoudní nebo správní řízení), v souvislosti se záležitostmi, které by v případě úspěchu nároku nebo žaloby mohly vést ke vzniku nároku (tento nárok nebo žaloba třetí strany se označuje jako „TPC“), se použije následující postup:

7.6.1               Poskytovatel dotčený TPC ode dne, kdy se dozví o TPC, který by mohl vést k reklamaci, a pokud možno během první třetiny lhůty stanovené zákonem pro reakci na TPC (pokud existuje), poskytne oznámení Obchodníka o povaze TPC a, je-li to možné, o příslušné výši TPC, a předloží jej se všemi relevantními dokumenty („Oznámení o TPC“).

7.6.2              Do 10 dnů od obdržení Oznámení o TPC, nebo pokud je lhůta pro reakci stanovena zákonem, do druhé třetiny této zákonné lhůty pro reakci na TPC, zašle Obchodník Poskytovateli oznámení (i), že odmítá, že TPC by mohl vést k nároku, nebo (ii) že souhlasí s tím, že TPC by mohl vést k nároku. Pokud Obchodník nezašle Poskytovateli oznámení podle podmínek v předchozím odstavci nebo jeho reakce bude jiná, než jak je uvedeno v předchozím odstavci, má se za to, že Obchodník přijal svou odpovědnost za TPC v plném rozsahu.

7.6.3              Pokud Obchodník odmítne, že by TPC mohl vést k nároku, bude Poskytovatel oprávněn předložit obranu proti TPC, způsobem, jaký považuje za nejvhodnější, a Obchodník nebude mít právo v tomto ohledu bránit jednání Poskytovatele. Pokud si to Obchodník výslovně vyžádá, bude mít právo být pravidelně informován o průběhu TPC.

7.6.4              Pokud Obchodník souhlasí s tím, že TPC může vznést nárok, musí ve své reakci výslovně uvést (i) rozhodnutí Obchodníka přijmout TPC a převzít plnou odpovědnost za nárok, nebo (ii) zda Obchodník přebírá své právo na obranu proti TPC, a v takovém případě Obchodník automaticky převezme plnou odpovědnost za reklamaci, včetně všech nákladů spojených s jeho obhajobou v soudním či mimosoudním řízení, s plnou náhradou za reklamaci vůči Poskytovateli. Za tímto účelem a pouze v případě, že Obchodník připustil, že TPC může vyvolat nárok za podmínek uvedených výše, bude Obchodník oprávněn předložit obhajobu, kterou považuje za vhodnou, s následujícími výjimkami:

a)            Jakékoli mimosoudní vyrovnání týkající se TPC bude vyžadovat písemný souhlas Poskytovatele.

b)            Poskytovatel bude oprávněn kdykoli převzít obranu, pokud by TPC podle jeho rozumného názoru mohlo poškodit jeho obchodní činnost nebo jeho obraz či dobrou pověst. V tomto případě musí Poskytovatel přiměřeně informovat Obchodníka o důvodech převzetí obhajoby a přiměřeně informovat Obchodníka o průběhu reklamace, pokud o to Obchodník výslovně požádá.

7.6.5              Poskytovatel a Obchodník, ať už přímo nebo prostřednictvím jakýchkoli poradců nebo konzultantů, které mohou jmenovat, budou mít úplný přístup ke všem informacím a dokumentům týkajícím se TPC a Obchodník bude svědomitě dodržovat rady a pokyny Poskytovatele, pokud jde o obranu TPC.

7.6.6              Pokud Obchodník souhlasí s tím, že TPC by mohl vést k reklamaci, uhradí Obchodník celou částku reklamace nejméně 10 dnů před datem splatnosti a úhrady třetí straně nárokující si platbu, včetně veškerých plateb státním orgánům, na základě pravomocného rozhodnutí příslušného soudu, správního nebo jiného pravomocného orgánu, na základě kterého bude Poskytovatel povinen plnit.

                       

8               OCHRANA SOUKROMÍ

8.1          Účely a prostředky zpracování Údajů spotřebitelů jako společní správci si strany společně určí ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a Obchodníkem, která tvoří nedílnou součást Smlouvy.

8.2          Obchodník a Poskytovatel berou na vědomí, že budou zpracovávat Spotřebitelské údaje Neregistrovaných spotřebitelů v minimální možné míře. Veškeré osobní údaje Neregistrovaných spotřebitelů budou vymazány ihned po odeslání oznámení dle 5.7 podmínek VOP.

8.3          Obchodník při používání Služeb zajistí dodržování všech platných právních předpisů na ochranu soukromí a osobních údajů. Poskytovatel zejména zajistí, aby:

8.3.1                       zpracování údajů ve vztahu k zaměstnancům Obchodníka během Hovoru se Spotřebiteli bylo v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů;

8.3.2                       během Hovoru nedocházelo ve vztahu ke třetím osobám ke zpracování dat (streamování obličeje v kamenné prodejně Obchodníka). V případě, že by přesto mohlo dojít ke zpracování údajů, musí Obchodník jako správce přijmout veškerá nezbytná opatření v souladu se všemi příslušnými právními předpisy na ochranu údajů, aby zmírnil rozsah a dopad takového možného zpracování údajů. Mezi taková opatření by mělo patřit zejména minimalizace prostoru, který může kamera sledovat (ideálně pouze prodavač), zaškolení prodavače k tomuto účelu, jasná vizuální identifikace prodavačů během Hovoru, písemné oznámení na viditelném a dostupném místě. třetím stranám, že mohou být během hovoru náhodně zachyceny kamerou.

8.4          Veškeré dotazy, připomínky či stížnosti týkající se zásad ochrany osobních údajů Poskytovatele směřujte na Poskytovatele prostřednictvím Kontaktního formuláře.

 

9               DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

1.1           Obchodník tímto povoluje a uděluje Poskytovateli bezplatnou licenci k použití odkazu na Obchodníka (s logem Obchodníka, je-li to vhodné) a hypertextového odkazu na Web Obchodníka k propagaci Služeb, zejména Softwaru ZoenShop a jeho používání, v marketingových materiálech Poskytovatele a/nebo na Webu ZoenShop.

1.2           Obchodník bere na vědomí, že všechna loga ZoenShop i grafická znázornění Webu ZoenShop jsou chráněna jako ochranná známka autorským právem a zákonem o ochranných známkách, a dále právy duševního vlastnictví podle slovenských a zahraničních zákonů a smluv. Poskytovatel je vlastníkem této ochranné známky. Poskytovatel uděluje Obchodníkovi po dobu platnosti Smlouvy omezenou (územně a časově), nevýhradní licenci k užívání všech log ZoenShop a grafických znázornění Webu ZoenShop pro účely plnění Smlouvy.

 

2               KOMUNIKACE

2.1           Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá komunikace mezi Stranami dle Smlouvy a VOP bude doručována elektronickou poštou poskytnutou prostřednictvím E-mailu ZoenShop a E-mailu Obchodníka.

2.2          Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že jakékoli sdělení dle Smlouvy a VOP

2.2.1               zaslané E-mailem ZoenShop adresovaným na E-mail Obchodníka se považuje za doručené okamžikem přijetí takového sdělení na E-mail Obchodníka. Pokud se takové doručení z jakéhokoli důvodu nepodaří, považuje se sdělení za doručené do deseti (10) dnů od odeslání sdělení. Obchodník je povinen zajistit, aby E-mail Obchodníka byl neustále funkční, a pravidelně, minimálně 1x týdně, kontrolovat příchozí e-maily z E-mailu ZoenShop;

2.2.2              zaslané E-mailem Obchodníka adresovaným na E-mail ZoenShop se považuje za doručené adresátovi okamžikem, kdy odesílatel obdrží potvrzení od příjemce (např. funkcí „požadováno potvrzení o přijetí“, pokud je k dispozici, zpětným e-mailem nebo jiným písemným potvrzením). Pokud takové potvrzení není přijato do deseti (10) dnů od odeslání sdělení, má se za to, že sdělení bylo doručeno adresátovi jeden (1) den po uplynutí lhůty uvedené v těchto Podmínkách.

 

3               DŮVĚRNÉ INFORMACE

3.1           Poskytovatel i Obchodník berou na vědomí, že jim mohou být poskytovány, mohou přijímat nebo jinak mít přístup k informacím nebo údajům týkajícím se druhé Strany, které tato Strana považuje za důvěrné. Důvěrnými informacemi, jak je používáno ve Smlouvě a VOP, se rozumí veškeré informace, v jakékoli formě, poskytnuté nebo zpřístupněné přímo či nepřímo jednou Smluvní stranou, nebo ke kterým kterákoli ze Smluvních stran získá přístup v průběhu nebo v souvislosti s plněním Smlouvy a/nebo VOP, a které měl příjemce rozumně považovat (kvůli popisu či jinému označení, okolnostem zpřístupnění nebo povaze informací samotných) za důvěrné vůči sdělující Straně (dále jen „Důvěrné informace“). 

3.2          Podmínky Smlouvy i VOP jako celek se považují za důvěrné informace. Důvěrné informace dále zahrnují následující, i když třeba nejsou jako Důvěrné informace označeny:

3.2.1               specifikace, dokumenty, korespondence, software, dokumentace, data a další materiály v souvislosti se Smlouvou a/nebo VOP;

3.2.2              veškeré informace týkající se operací, záležitostí a podnikání druhé Strany, finančních záležitostí druhé Strany a vztahů druhé Strany s jejími zákazníky, zaměstnanci, obchodními partnery;

3.2.3              další informace nebo údaje uložené nebo sdělené ústně a získané, přijaté, přenesené, zpracované, uložené, archivované nebo udržované kteroukoli ze Stran v souvislosti se Smlouvou a/nebo VOP.

3.3          Důvěrné informace nezahrnují informace:

3.3.1               ve veřejném prostoru nebo které následně spadají do veřejného prostoru;

3.3.2              o kterých může nezveřejňující Strana prokázat, že jí byly známy již před datem uzavření Smlouvy;

3.3.3              sdělené nezveřejňující Straně v dobré víře třetí stranou, která k tomu má zákonné právo.

3.4          Každá ze Stran bere na vědomí a souhlasí s tím, že druhá strana vlastní veškerá práva, nároky a podíly na Důvěrných informacích takové Strany. Každá ze Stran se dále zavazuje, že bude (a) zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích, o kterých se dozví, (b) přijme veškerá nezbytná opatření, aby zabránila jakémukoli prozrazení Důvěrných informací kterýmkoli ze svých zástupců, a (c) během doby platnosti smlouvy a tak dlouho, dokud se Důvěrné informace nedostanou do veřejného prostoru jednáním nebo opomenutím sdělující strany, nezveřejňovat, nepublikovat ani šířit žádnou část takových Důvěrných informací žádným způsobem , nebo je použít bez předchozího písemného souhlasu poskytující Strany.

4               SANKCE

4.1           Obchodník je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 € za každý den porušení kterékoli povinnosti Obchodníka stanovené Smlouvou a/nebo VOP, zejména v případě porušení:

4.1.1               povinnosti Obchodníka podle části 3.5 VOP;

4.1.2               povinnosti Obchodníka podle části 3.8 VOP;

4.1.3               jakéhokoli z pravidel povoleného užívání Softwaru ZoenShop podle části 4 VOP;

4.1.4               jakékoliv povinnosti stanovené v částech 5 nebo 7 VOP;

4.1.5               jakéhokoli prohlášení a záruky podle části 8 VOP;

4.1.6               povinnosti zajistit soulad podle části 11.3 VOP;

4.1.7               povinnosti Obchodníka podle části 13.2.1 VOP;

4.1.8              jakékoliv povinnosti stanovené v částech 14.1 nebo 14.4 VOP.

4.2          Právo Poskytovatele na náhradu škody není nijak omezeno.

4.3          Smluvní pokuta dle části 14.1 VOP je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy Poskytovatele k jejímu uhrazení.

I.5                     

5               UKONČENÍ

5.1           Poskytovatel může Smlouvu kdykoli bez udání důvodu vypovědět písemnou výpovědí s okamžitou platností doručenou druhé Straně.

5.2          Obchodník může Smlouvu kdykoli bez udání důvodu ukončit písemnou výpovědí, přičemž výpověď nabude účinnosti ke konci kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy takové oznámení poskytovatel obdržel.

5.3          Práva Stran, která vznikla před ukončením Smlouvy, nebudou ukončením Smlouvy dotčena.

 

6               ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1           Obchodník bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nepřiřadí, nepostoupí ani jinak nepřevede na jinou osobu žádná práva a/nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

6.2          Obchodník nepostoupí ani jednostranně nezapočte žádnou pohledávku vůči Poskytovateli vyplývající ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

 

*     *     *