Podmienky používania

„Softvér ZoenShop“

Verzia: 21.1, dátum nadobudnutia účinnosti: 1.12.2021

 

 

1                ROZSAH PÔSOBNOSTI

1.1           Tieto Podmienky používania upravujú zmluvné rámcové podmienky medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom v súvislosti s využívaním Služieb.

 

2               DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA

2.1           Pokiaľ kontext neuvádza inak, výrazy s veľkým začiatočným písmenom použité v týchto Podmienkach používania majú nasledujúci význam:

2.1.1      Spotrebiteľ“ – znamená osobu, ktorá používa softvér ZoenShop na osobné, nekomerčné účely;

2.1.2     Smernica o právach spotrebiteľov“ znamená Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov;

2.1.3     Obchodník“ znamená právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá používa Softvér ZoenShop na komerčné účely, t. j. ponúka na predaj a/alebo predáva Produkty Spotrebiteľovi, pričom používa Softvér ZoenShop;

2.1.4      Spracovateľ platieb“ znamená spoločnosť poskytujúcu platobné služby;

2.1.5      Zákon o platobných službách“ zn

2.1.6     amená slovenský zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v znení neskorších predpisov;

2.1.7     Produkty“ znamenajú akékoľvek a všetky produkty ponúkané Obchodníkom jeho Spotrebiteľom pomocou softvéru ZoenShop súvisiace s obchodným účelom Obchodníka;

2.1.8      „Poskytovateľ“ znamená spoločnosť zoen shop s.r.o. so sídlom Fialková 26, 903 01 Senec, IČO: 53 697 618, IČ DPH: SK 2121463531,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 151676/B, e-mail: support@zoen.shop;

2.1.9     Kúpna cena“ je konečná cena, za ktorú Obchodník predáva Produkt Spotrebiteľovi počas zvukovej a/alebo video komunikácie prostredníctvom Softvéru ZoenShop, ktorá zahŕňa všetky dane, clá, poplatky, náklady skladovanie, balenie, náklady a logistické poplatky, ako aj akékoľvek iné poplatky;

2.1.10  Smernica PSD2“ znamená smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2366 z 25. novembra o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice č. 2015/ES, č. 2002/65/ES a č. 2009/110/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 2013/36 a ktorou sa zrušuje smernica č. 1093/2010/ES;

2.1.11   Územie“ znamená územie Európskeho hospodárskeho priestoru;

2.1.12   „Podmienky používania“ znamenajú tieto platné a použiteľné Podmienky používania, ktoré upravujú používanie softvéru ZoenShop Spotrebiteľmi;

2.1.13  Softvér ZoenShop“ znamená softvér na audio a video hovory vyvinutý a vlastnený Poskytovateľom, na ktorý Poskytovateľ udeľuje Obchodníkovi nevýhradnú licenciu a ktorý Obchodník používa na uľahčenie, sprostredkovanie a vyjednávanie predaja Produktov Spotrebiteľovi a na uľahčenie zaplatenia Kúpnej ceny;

2.1.14  Webová stránka ZoenShop“ znamená webovú stránku prevádzkovanú Poskytovateľom alebo v jeho mene, ktorá je dostupná na stránke zoen.shop.

2.2          Nadpisy v týchto Podmienkach používania sú uvedené iba kvôli prehľadnosti. Pojmy a definície uvedené v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak.

3               PODMIENKY POUŽÍVANIA

3.1           Spotrebiteľ berie na vedomie, že používanie Softvéru ZoenShop je výlučne na riziko a zodpovednosť Spotrebiteľa. Pred použitím Softvéru ZoenShop je Spotrebiteľ povinný prečítať si tieto Podmienky používania. Používaním Softvéru ZoenShop Spotrebiteľ vyhlasuje, že si tieto Podmienky používania prečítal, chápe, že sú pre neho záväzné, bezvýhradne s nimi súhlasí a potvrdzuje ich dodržiavanie.

3.2          Spotrebiteľ má povolenie používať Softvér ZoenShop iba vtedy, ak súhlasí s úplným dodržiavaním týchto Podmienok používania. Ak Spotrebiteľ nesúhlasí s akoukoľvek časťou alebo ustanovením týchto Podmienok používania, nie je oprávnený používať Softvér ZoenShop a v prípade registrovaného Spotrebiteľa je povinný svoj účet v Softvéri ZoenShop ihneď zrušiť.

3.3          Spotrebiteľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia, ak to bude považovať za potrebné, kedykoľvek jednostranne zmeniť Podmienky používania, t. j. vymazať, doplniť alebo upraviť ktorékoľvek z ustanovení Podmienok používania. Zmeny v Podmienkach používania nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na Webovej stránke ZoenShop.

3.4          Softvér ZoenShop umožňuje Spotrebiteľovi spustiť audio a/alebo video komunikáciu s Obchodníkom kliknutím na widget ZoenShop. Obchodník počas audio a/alebo video komunikácie Spotrebiteľovi vizuálne predvedie Produkty v kamennej predajni Obchodníka a zrealizuje kroky pre ponuku a predaj Produktu Spotrebiteľom, vrátane výberu Produktu a vykonania platby za Produkt. Audio a/alebo video komunikáciu medzi Spotrebiteľom a Obchodníkom môže iniciovať iba Spotrebiteľ.

3.5          Spotrebiteľ môže používať Softvér ZoenShop ako registrovaný alebo neregistrovaný Spotrebiteľ. Registrácia a používanie Softvéru ZoenShop sú pre Spotrebiteľa bezplatné. Spotrebiteľ nie je povinný registrovať si účet v Softvéri ZoenShop.

3.6          Registrácia do Softvéru ZoenShop, ako aj používanie Softvéru ZoenShop bez registrácie, je možné len pre osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu. Spotrebiteľ musí mať minimálne 16 (šestnásť) rokov alebo vek, ktorý vyžadujú právne predpisy krajiny, v ktorej je Produkt zakúpený, aby mohol Softvér ZoenShop legálne používať. Ak Spotrebiteľ nemá dostatočný vek na používanie Softvéru ZoenShop podľa predchádzajúcej vety alebo ak Spotrebiteľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, koná v mene takejto osoby vždy zákonný zástupca. Registráciou do Softvéru ZoenShop alebo používaním Softvéru ZoenShop bez registrácie Spotrebiteľ potvrdzuje, že je osobou, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je plnoletá alebo je zastúpená zákonným zástupcom.

3.7          Spotrebiteľ môže používať Softvér ZoenShop v rámci Územia. Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie všetkých zákonných požiadaviek daného štátu a neporušovanie jeho právnych predpisov.

3.8          Poskytovateľ poskytuje Spotrebiteľom potrebnú podporu. Poskytovateľ sprístupňuje Spotrebiteľovi rôzne zásady a iné zdroje, aby mohol zodpovedať bežné otázky a stanoviť očakávania týkajúce sa používania Softvéru ZoenShop. Spotrebiteľ je tiež oprávnený obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o pomoc pri riešení technických problémov počas používania Softvéru ZoenShop. Všetky takéto žiadosti, ako aj všetky otázky, komentáre a sťažnosti týkajúce sa používania Softvéru ZoenShop budú adresované Poskytovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na Webovej stránke ZoenShop alebo prostredníctvom e-mailu s použitím nasledujúcich kontaktných údajov support@zoen.shop.

4               REGISTRÁCIA SPOTREBITEĽA

4.1           Spotrebiteľ sa môže zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára dostupného na Webovej stránke ZoenShop. Spotrebiteľ pre vyplnenie registračného formulára poskytne Poskytovateľovi všetky požadované údaje vrátane identifikačných a platobných údajov. Registrácia Spotrebiteľa je ukončená, keď Spotrebiteľovi príde e-mail s potvrdením registrácie. Prijatie e-mailu s potvrdením registrácie nie je možné reklamovať, keďže Poskytovateľ si vyhradzuje právo registráciu Spotrebiteľa odmietnuť alebo nepovoliť.

4.2          Spotrebiteľ berie na vedomie, že účet Spotrebiteľa sa od okamihu registrácie Spotrebiteľa v Softvéri ZoenShop stáva trvalo majetkom Poskytovateľa. Poskytnutie účtu Spotrebiteľa je výlučne na rozhodnutí Poskytovateľa a nevzniká nárok na skutočnú dostupnosť účtu Spotrebiteľa a Softvéru ZoenShop. Spotrebiteľ berie na vedomie, že účet Spotrebiteľa a softvér ZoenShop nemusia byť vždy dostupné. Spotrebiteľ je jediným správcom účtu Spotrebiteľa a plne zodpovedá za účet Spotrebiteľa, jeho obsah a činnosť.  Akákoľvek aktivita v účte Spotrebiteľa bude automaticky priradená Spotrebiteľovi.

4.3          Spotrebiteľovi nie je dovolené registrovať sa pre viac ako jeden účet so Softvérom ZoenShop. Účet Spotrebiteľa je oprávnený používať výlučne Spotrebiteľ a nie je dovolené previesť účet Spotrebiteľa na inú osobu.

4.4          Spotrebiteľ berie na vedomie, že bez registrácie do Softvéru ZoenShop vzniká počas hovoru s Obchodníkom požiadavka poskytnúť údaje potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Obchodníkom a Spotrebiteľom a na zaplatenie Kúpnej ceny.

4.5          Všetky údaje poskytnuté Spotrebiteľom, či už pri registrácii alebo počas hovoru, musia byť správne, presné, úplné a aktuálne a Spotrebiteľ je povinný údaje takto uchovávať. Spotrebiteľ nesie všetku zodpovednosť, ak budú údaje poskytnuté Spotrebiteľom nesprávne, nepresné, neúplné alebo neaktuálne alebo v prípade nesplnenia povinnosti údaje takto uchovávať.

5               PRÍPUSTNÝ SPÔSOB POUŽÍVANIA

5.1           Softvér ZoenShop môže Spotrebiteľ používať iba v súlade s týmito Podmienkami používania a na účely tu uvedené, t. j. na nákup Produktov od Obchodníka a zaplatenie Kúpnej ceny Obchodníkovi.

5.2          Spotrebiteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, tieto Podmienky používania, ako aj všetky zásady, ktoré môže Poskytovateľ zverejniť online na Webovej stránke ZoenShop, pričom každé z nich z času na čas aktualizuje. Spotrebiteľ je povinný počas používania Softvéru ZoenShop dodržiavať pravidlá slušného správania.

5.3          Spotrebiteľ sa musí zdržať používania Softvéru ZoenShop najmä nasledujúcim spôsobom:

5.3.1          porušovanie všeobecne záväzného nariadenia;

5.3.2          porušovanie akéhokoľvek práva Poskytovateľa alebo Obchodníka alebo inej osoby;

5.3.3          spôsobenie akejkoľvek ujmy alebo škody Poskytovateľovi alebo Obchodníkovi alebo inej osobe;

5.3.4          akákoľvek forma neosobného alebo automatizovaného používania Softvéru ZoenShop;

5.3.5          zneužívanie, preťažovanie alebo iné nesprávne zaobchádzanie so Softvérom ZoenShop alebo jeho používanie v rozpore s povoleným použitím;

5.3.6          hanlivé, škodlivé, obscénne, urážajúce, obťažujúce, podnecujúce násilie alebo nenávisť, diskriminačné, rasovo alebo etnicky urážajúce, alebo ktoré podnecujú alebo podporujú nezákonné alebo inak nevhodné správanie, ako je propagácia násilných trestných činov, ohrozovanie alebo vykorisťovanie detí, starších osôb alebo akýchkoľvek iných osôb;

5.3.7          urážlivé alebo akýmkoľvek spôsobom znevažujúce správanie týkajúce sa tovaru alebo povesti akejkoľvek osoby;

5.3.8         publikovanie alebo používanie softvérových vírusov alebo iných počítačových kódov, súborov alebo programov, ktoré môžu ohroziť, prerušiť, obmedziť alebo zastaviť prevádzku Softvéru ZoenShop;

5.3.9          narušenie alebo poškodenie Softvéru ZoenShop alebo pokus to urobiť.

5.4          Každý, kto používa Softvér ZoenShop v rozpore s týmito Podmienkami používania, najmä v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a pravidlami povoleného používania tu uvedenými, zodpovedá za škodu týmto spôsobenú.

 

6               ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1           Ochrana osobných údajov a prípadné spracovanie osobných údajov Spotrebiteľa v súvislosti s používaním Softvéru ZoenShop sa riadi Zásadami ochrany osobných údajov.

6.2          Spotrebiteľ je povinný si prečítať a potvrdiť Zásady ochrany osobných údajov pred použitím Softvéru ZoenShop. Používaním softvéru ZoenShop Spotrebiteľ vyhlasuje, že si prečítal Zásady ochrany osobných údajov a bezvýhradne s nimi súhlasí a potvrdzuje ich dodržiavanie.

6.3          Poskytovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za akékoľvek spracovanie osobných údajov Spotrebiteľa zo strany Obchodníka alebo inej osoby. Takéto spracovanie osobných údajov podlieha zásadám Obchodníka a/alebo inej osoby, ktorá takéto osobné údaje spracúva.

 

 

 

 

7                PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

7.1           Poskytovateľ je jediným a výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých autorských práv, ochranných známok, domén, log, obchodných tajomstiev a iných práv duševného vlastníctva spojených s Webovou stránkou ZoenShop a softvérom ZoenShop, vrátane grafických zobrazení, ich rozložení, textov, rozhraní, ako aj jej obsahu v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

7.2          Nič v týchto Podmienkach používania sa nebude považovať za udelenie licencie alebo prevod akéhokoľvek práva duševného vlastníctva Poskytovateľa na Spotrebiteľa alebo inú osobu. Predovšetkým Spotrebiteľ nesmie kopírovať, prenášať alebo distribuovať akúkoľvek časť Webovej stránky ZoenShop alebo Softvéru ZoenShop.

7.3          Používateľovi nie je dovolené vytvárať kópie Webovej stránky ZoenShop ani tlačiť jej obsah.

8               ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

8.1          Poskytovateľ poskytuje Softvér ZoenShop „tak, ako je“ a neposkytuje žiadne vyhlásenia a záruky v súvislosti s používaním Softvéru ZoenShop a/alebo Webovej stránky ZoenShop. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ujmu alebo škodu, ktorú utrpí Spotrebiteľ alebo iná osoba v súvislosti s používaním Softvéru ZoenShop a/alebo Webovej stránky ZoenShop. Poskytovateľ nezodpovedá najmä za funkčnosť, kompatibilitu, bezchybnosť, dokonalosť, oneskorenie, kvalitu prenosu dát alebo pripojenia počas obrazovej a/alebo zvukovej komunikácie, ako aj úplnosť, pravdivosť, presnosť a aktuálnosť obsahu a prípadných informácií alebo údajov uvedených na Webovej stránke ZoenShop.

8.2          Používanie Softvéru ZoenShop nevytvára žiadny priamy zmluvný ani spotrebiteľský vzťah medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom. Spotrebiteľský vzťah vzniká výlučne medzi Obchodníkom a Spotrebiteľom.  Spotrebiteľ berie na vedomie, že Poskytovateľ počas používania Softvéru ZoenShop a Webovej stránky ZoenShop nikdy nezastupuje Spotrebiteľa a ani nekoná v jeho mene, na jeho účet. Medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom nevzniká v žiadnej forme obchodný vzťah.

8.3          Softvér ZoenShop ani Webová stránka ZoenShop sa nepovažujú za e-shop a Poskytovateľ sa nepovažuje za prevádzkovateľa e-shopu. Poskytovateľ nepredáva Spotrebiteľovi ani neposkytuje Spotrebiteľovi žiadne služby, teda Poskytovateľ v žiadnom momente nevystupuje ako predajca alebo predávajúci Produktov. Softvér ZoenShop zohráva uľahčujúcu alebo podpornú úlohu a Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy dohodnutej prostredníctvom Softvéru ZoenShop.

8.4          Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nároky Obchodníka a/alebo Spotrebiteľa vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Obchodníkom a Spotrebiteľom alebo v súvislosti s ním. Poskytovateľ najmä nezodpovedá za obsah komunikácie medzi Obchodníkom a Spotrebiteľom, ako ani za prípadné faktické a právne dôsledky ich vzťahu. 

8.5          Spotrebiteľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je povinný odpovedať na akúkoľvek žiadosť alebo komunikáciu adresovanú Poskytovateľovi zo strany Spotrebiteľa týkajúcu sa akejkoľvek reklamácie zakúpených Produktov alebo ich vrátenia. V prípade akejkoľvek žiadosti alebo komunikácie týkajúcej sa takejto reklamácie kúpených Produktov alebo vrátenia kúpených Produktov sa Spotrebiteľ obráti s takouto žiadosťou alebo správou priamo na Obchodníka.

8.6          Poskytovateľ spracuje platbu Kúpnej ceny uskutočnenú Spotrebiteľom v súvislosti s používaním Softvéru ZoenShop Spracovateľom platieb. Spotrebiteľ berie na vedomie, že na Poskytovateľa sa nevzťahuje aplikácia zákona o platobných službách, pretože Poskytovateľ je oprávnený rokovať o predaji Produktov výlučne v mene Obchodníka. Spadá teda pod výnimku podľa § 1 ods. 3 písm. b) zákona o platobných službách, ktorou sa transponuje výnimka podľa článku 3 písm. b) smernice PSD 2.

8.7          Poskytovateľ nezodpovedá za uskutočnenie platby Kúpnej ceny a funkčnosť či dostupnosť platobnej služby. Poskytovateľ najmä nezodpovedá za škodu alebo ujmu spôsobenú v súvislosti s realizáciou platby Kúpnej ceny, vrátane nesprávne vykonaných platobných operácií alebo neoprávnených transakcií. Akékoľvek požiadavky alebo oznámenia týkajúce sa realizácie platieb Kúpnej ceny budú adresované priamo banke alebo Spracovateľovi platieb.

8.8         Obchodník udelil Poskytovateľovi bezplatnú licenciu na použitie odkazu na Obchodníka (s logom Obchodníka, ak je to vhodné) a hypertextového odkazu na webovú stránku Obchodníka na propagáciu Softvéru ZoenShop v marketingových materiáloch Poskytovateľa a/alebo na Webovej stránke ZoenShop. Takýto odkaz slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje žiadnu formu spotrebiteľského vzťahu medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah webových stránok Obchodníka.

8.9          Spotrebiteľ je povinný uchovávať heslá k účtu Spotrebiteľa v tajnosti a podniknúť všetky potrebné kroky na to, aby zabránil neoprávnenému prístupu k účtu Spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa predovšetkým pri ukončení používania Softvéru ZoenShop odhlási z účtu Spotrebiteľa, aby zabránil zneužitiu účtu Spotrebiteľa, bez zbytočného odkladu po zistení neoprávneného prístupu k účtu Spotrebiteľa alebo jeho používania oznámi Poskytovateľovi túto skutočnosť a poskytne Poskytovateľovi všetku primeranú pomoc na ukončenie takéhoto neoprávneného prístupu alebo používania. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie účtu Spotrebiteľa.

8.10      Poskytovateľ nemá kontrolu nad účtom Spotrebiteľa, a teda nezodpovedá za spôsob, rozsah ani dobu používania účtu Spotrebiteľa.

8.11       Spotrebiteľ súhlasí a zaväzuje sa nahradiť Poskytovateľovi bez akéhokoľvek obmedzenia v celom rozsahu škody, ktoré Poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s používaním Softvéru ZoenShop Spotrebiteľom, najmä, nie však výlučne, v súvislosti s porušením týchto Podmienok používania, všeobecne záväzných predpisov a/alebo dobrých mravov.

8.12       Poskytovateľ neoveruje a ani nezaručuje oprávnenie osoby konať v mene Obchodníka alebo Spotrebiteľa. Poskytovateľ nepreveruje ani nezaručuje oprávnenosť Obchodníka predávať alebo ďalej predávať Produkty, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane daňových predpisov Obchodníka, dôveryhodnosť Obchodníka ani stav ľudských, finančných a iných zdrojov Obchodníka.

8.13       Poskytovateľ je oprávnený používať Softvér ZoenShop a Webovú stránku ZoenShop na marketingové účely vrátane reklamy. Spotrebiteľ berie na vedomie, že reklamy tretích strán a odkazy na webové stránky tretích strán a iné zdroje umiestnené na Webovej stránke ZoenShop alebo v rámci Softvéru ZoenShop nie sú kontrolované Poskytovateľom a Poskytovateľ za ne a za ich obsah nenesie žiadnu zodpovednosť.

8.14       Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek elektronické vírusy, červy, softvérové bomby alebo iné podobné položky, s ktorými sa Spotrebiteľ môže stretnúť. Spotrebiteľ by mal používať svoj vlastný antivírusový softvér. Spotrebiteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby zabezpečil, že priamo ani nepriamo nevnesie do Softvéru ZoenShop žiadne počítačové vírusy, červy, softvérové bomby alebo iné podobné položky. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu, ktorá by Spotrebiteľovi alebo inej osobe v súvislosti s týmto vznikla.

8.15       Spotrebiteľ je zodpovedný za konfiguráciu svojej informačnej technológie, počítačových programov a platformy pre prístup k ZoenShop a na Webovú stránku ZoenShop.

 

9               DOSTUPNOSŤ A UKONČENIE

9.1           Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu alebo bez akéhokoľvek upozornenia:

(i)                      ukončiť, obmedziť alebo pozastaviť prevádzku Softvéru ZoenShop alebo niektorých jeho jednotlivých častí, funkcií, vlastností alebo modalít;

(ii)                    pridať alebo odstrániť jednotlivé časti, funkcie, vlastnosti alebo modality softvéru ZoenShop.

9.2          V prípade zneužitia Softvéru ZoenShop alebo jeho použitia v rozpore s jeho účelom, týmito Podmienkami používania, všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo dobrými mravmi je Poskytovateľ oprávnený bez uvedenia dôvodu alebo bez akéhokoľvek upozornenia:

(i)                      zablokovať, pozastaviť, obmedziť, deaktivovať alebo zrušiť účet Spotrebiteľa;

(ii)                    ukončiť, obmedziť alebo pozastaviť dostupnosť Softvéru ZoenShop alebo ktorejkoľvek z jeho jednotlivých častí, funkcií, vlastností alebo modalít pre Spotrebiteľa; alebo

(iii)                  akýmkoľvek iným spôsobom zabrániť ďalšiemu používaniu Softvéru ZoenShop Spotrebiteľom.

9.3          Uplatnenie niektorého z vyššie uvedených oprávnení Poskytovateľa nevylučuje prípadnú zodpovednosť Spotrebiteľa za spôsobenú škodu.

9.4          Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, škodu alebo poškodenie vzniknuté v súvislosti so zablokovaním, pozastavením, obmedzením, deaktiváciou alebo zrušením účtu Spotrebiteľa alebo ukončením, obmedzením alebo pozastavením dostupnosti Softvéru ZoenShop alebo niektorej z jeho jednotlivých častí, funkcií, vlastností alebo modalít Spotrebiteľovi alebo v súvislosti s tým, že zabráni Spotrebiteľovi používať softvér ZoenShop akýmkoľvek iným spôsobom.

10            ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC 

 

10.1       Spotrebiteľ výslovne súhlasí s tým, že tieto Podmienky používania, ich predmet a tvorba, ako aj akýkoľvek spor medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom, ktorý vznikne na základe alebo v súvislosti s používaním Softvéru ZoenShop (vrátane akýchkoľvek mimozmluvných sporov alebo nárokov), sa bude riadiť slovenskými zákonmi. Spotrebiteľ výslovne súhlasí s tým, že výlučnú súdnu právomoc budú mať súdy Slovenskej republiky.

 

           

11             ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1        Spotrebiteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nepriradí, nepostúpi ani inak neprevedie na žiadnu inú osobu žiadne práva a/alebo povinnosti súvisiace s používaním Softvéru ZoenShop.