VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Verzia: 21.1, dátum nadobudnutia účinnosti: 1.12.2021

 

 

1                ROZSAH PÔSOBNOSTI

1.1           Tieto VOP upravujú zmluvné rámcové podmienky medzi Poskytovateľom a Obchodníkom v súvislosti s poskytovaním Služieb.

 

2               URČITÉ DEFINÍCIE

2.1           Pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, výrazy s veľkým začiatočným písmenom použité v Zmluve a VOP majú nasledujúci význam alebo význam tak, ako je to definované v Zmluve:

2.1.1      Účtovný deň“ znamená deň, kedy sú komerčné banky na Slovensku otvorené pre všeobecnú obchodnú činnosť (vrátane obchodovania s devízami a devízovými vkladmi), ktorý začína o 21.01 hod. predchádzajúceho dňa a končí o 21.00 hod. v daný deň;

2.1.2     Hovor“ znamená audio alebo video hovor medzi Spotrebiteľom a Obchodníkom iniciovaný Spotrebiteľom kliknutím na widget ZoenShop;

2.1.3     Obchodný zákonník“ znamená slovenský zákon č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník (v slovenčine: Obchodný zákonník);

2.1.4     Dôverné informácie“ majú význam uvedený v časti 14.1 vo VOP.

2.1.5     Údaje Spotrebiteľa“ znamenajú údaje Spotrebiteľa;

2.1.6     Spotrebiteľ“ znamená maloobchodného spotrebiteľa, ktorému Obchodník ponúka na predaj alebo mu predáva Produkty počas používania Softvéru ZoenShop;

2.1.7     Kontaktný formulár“ znamená kontaktný formulár Poskytovateľa dostupný na Webovej stránke ZoenShop;

2.1.8     Denné zúčtovanie“ znamená zúčtovanie platieb Kúpnej ceny prijatých na Platobný účet ZoenShop za Účtovný deň;

2.1.9     VOP“ znamenajú tieto platné a uplatniteľné Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú zmluvné rámcové podmienky medzi Poskytovateľom a Obchodníkom v súvislosti s poskytovaním Služieb a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy;

2.1.10  Počiatočný mesiac“ znamená mesiac schváleného a ukončeného registračného procesu;

2.1.11   Účet Obchodníka“ znamená účet Obchodníka so Softvérom ZoenShop;

2.1.12  E-mail Obchodníka“ znamená e-mailovú adresu Obchodníka uvedenú v Zmluve a oznámenú Poskytovateľovi Obchodníkom pri Registrácii (v prípade rozporu medzi nimi má prednosť e-mail v Registrácii), resp. e-mailovú adresu oznámenú neskôr v súlade s VOP;

2.1.13  VOP Obchodníka“ znamenajú platné a uplatniteľné Všeobecné obchodné podmienky Obchodníka alebo iný obdobný právne záväzný dokument týkajúci sa predaja Produktov Spotrebiteľom;

2.1.14  Platobný účet Obchodníka“ znamená platobný účet oznámený Poskytovateľovi Obchodníkom pri Registrácii alebo platobný účet oznámený neskôr v súlade s VOP;

2.1.15  Webová stránka Obchodníka“ znamená webovú stránku prevádzkovanú Obchodníkom alebo v mene Obchodníka, na ktorej je umiestnený widget ZoenShop, aby Obchodník mohol používať Softvér ZoenShop;

2.1.16  E-mail Obchodníka pre ZoenShop“ znamená e-mailovú adresu s doménou @zoenshop.sk pridelenú Obchodníkovi pri Registrácii;

2.1.17  Mesačné zúčtovanie“ znamená zúčtovanie platieb Kúpnej ceny prijatých na Platobný účet ZoenShop za kalendárny mesiac;

2.1.18  Spracovateľ platieb“ znamená spoločnosť poskytujúcu platobné služby;

2.1.19  Zákon o platobných službách“ znamená slovenský zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, v znení neskorších predpisov;

2.1.20 Zásady ochrany osobných údajov“ znamenajú platné a uplatniteľné zásady ochrany údajov Poskytovateľa v súvislosti s používaním Softvéru ZoenShop a poskytovaním Služieb;

2.1.21  Produkty“ znamenajú akékoľvek a všetky produkty ponúkané Obchodníkom jeho Spotrebiteľom pomocou Softvéru ZoenShop súvisiace s obchodným účelom Obchodníka, ktorý je uvedený v Registračnom formulári;

2.1.22  Katalóg produktov“ znamená zoznam ktoréhokoľvek alebo všetkých Produktov nahraných do Softvéru ZoenShop Obchodníkom;

2.1.23  Kúpna cena“ je konečná cena, za ktorú Obchodník predáva Produkt Spotrebiteľovi počas Hovoru, ktorá zahŕňa všetky dane, clá, poplatky, náklady na skladovanie, balenie, náklady na dopravu a logistické poplatky, ako aj akékoľvek iné poplatky;

2.1.24  Registrácia“ znamená vykonanie registrácie Obchodníka k účtu v Softvéri ZoenShop;

2.1.25  Refund“ znamená pokyn, ktorý iniciuje Poskytovateľ na vrátenie finančných prostriedkov Spotrebiteľovi za existujúci Poplatok;

2.1.26  Registračný formulár“ znamená registračný formulár pre Registráciu dostupný na Webovej stránke ZoenShop;

2.1.27  Registračné údaje“ znamenajú požadované registračné údaje v rámci Registračného formulára;

2.1.28 Registračná dokumentácia“ znamená všetku požadovanú dokumentáciu špecifikovanú v Registračnom formulári;

2.1.29  Chargeback“ znamená pokyn iniciovaný Poskytovateľom Spôsobu platby, na vrátenie prostriedkov za existujúci Poplatok. Chargeback môže byť výsledkom (i) zrušenia platnosti poplatku Poskytovateľom Spôsobu platby alebo Nadobúdateľom Spôsobu platby; (ii) finančných prostriedkov, ktoré vám boli uhradené omylom alebo neoprávnene; a (iii) predložením Poplatku v rozpore s príslušnými Pravidlami platobných metód;

2.1.30 Poplatok za službu“ znamená poplatok, ktorý zaplatí Obchodník Poskytovateľovi za Služby v súlade s podmienkami VOP;

2.1.31  Služby“ znamenajú najmä udelenie nevýhradnej licencie na používanie Softvéru ZoenShop obmedzené na dobu trvania Zmluvy udelenej Poskytovateľom ako zástupcom Obchodníka na uľahčenie, sprostredkovanie a dohodnutie predaja Produktov na Území v mene a na účet Obchodníka, vrátane používania Účtu Obchodníka, ako aj služieb spracovania objednávok a oprávnenia prijímať  vykonané Spotrebiteľmi v súlade so Zmluvou a VOP;

2.1.32  Podmienky používania“ znamenajú platné a uplatniteľné podmienky používania Poskytovateľa, ktoré upravujú používanie Webovej stránky ZoenShop, najmä Spotrebiteľmi alebo možnými Spotrebiteľmi;

2.1.33  Územie“ znamená územie Európskeho hospodárskeho priestoru;

2.1.34  Transakcia“ znamená uzavretie zmluvy o predaji Produktu medzi Obchodníkom a Spotrebiteľom počas Hovoru;

2.1.35  Neregistrovaný spotrebiteľ“ znamená spotrebiteľa, ktorý nemá zaregistrovaný účet v Softvéri ZoenShop;

2.1.36  Softvér ZoenShop“ znamená softvér na audio a video hovory vyvinutý a vlastnený Poskytovateľom, ktorý sa používa na uľahčenie, sprostredkovanie a dohodnutie predaja Produktov v rámci Služieb;

2.1.37  Platobný účet ZoenShop“ znamená platobný účet Poskytovateľa;

2.1.38 Webová stránka ZoenShop“ znamená webovú stránku prevádzkovanú Poskytovateľom alebo v mene Poskytovateľa dostupnú na zoen.shop.

2.2          V tejto Zmluve a vo VOP, pokiaľ z kontextu nevyplýva opačný zámer:

(a) akékoľvek slová označujúce osoby zahŕňajú fyzické osoby, právnické osoby a združenia osôb nezapísané v obchodnom registri; a

(b) slová týkajúce sa iba jednotného čísla zahŕňajú aj množné číslo a naopak.

2.3          Nadpisy a štruktúra Zmluvy ani VOP nemajú vplyv na ich výklad.

2.4          Odkaz na akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu zahŕňa aj odkaz na ich právneho nástupcu.

 

3               PROCES REGISTRÁCIE

3.1           Obchodník je oprávnený používať Softvér ZoenShop vrátane Účtu Obchodníka a Hovoru až po dokončení Registrácie a umiestnení widgetu ZoenShop na Webovú stránku Obchodníka.

3.2          Obchodník riadne vyplní Registračný formulár. Registračný formulár je jediný formulár pre Registráciu, ktorý Poskytovateľ akceptuje. Pre vyplnenie Registračného formulára Obchodník:

3.2.1               musí poskytnúť Poskytovateľovi všetky Registračné údaje. Registračné údaje okrem iného zahŕňajú:

(i)            obchodné meno Obchodníka, sídlo, IČO, IČ DPH, príslušný orgán registrácie spoločnosti; a

(ii)          E-mail Obchodníka a telefónne číslo Obchodníka do kamennej predajne Obchodníka.

3.2.2              musí poskytnúť Poskytovateľovi všetku požadovanú Registračnú dokumentáciu (zoznam dokumentov je Obchodníkovi zaslaný na E-mail Obchodníka po registrácii).

3.2.3              si musí pozorne prečítať Zmluvu, VOP a Zásady ochrany osobných údajov, bezvýhradne s nimi súhlasiť, akceptovať ich a zaškrtnutím príslušných políčok vyjadriť výslovný súhlas Obchodníka s tým, že sa nimi bude riadiť. K Registračnému formuláru je potrebné pripojiť Zmluvu, ako aj VOP a Zásady ochrany osobných údajov;

3.2.4              musí kliknúť na tlačidlo registrácie „Odoslať registráciu“.

3.3          Kliknutím na tlačidlo registrácie Obchodník vyhlasuje, že Registračné údaje ako aj Registračná dokumentácia sú správne, presné, úplné a aktuálne a že Obchodník dodržiava všetky povinnosti, podmienky, dohody, záruky, vyhlásenia a záruky podľa Zmluvy, VOP a všeobecne záväzných predpisov.

3.4          Kliknutím na tlačidlo registrácie sa Registračný formulár a Zmluva, vrátane VOP, odošlú Poskytovateľovi na spracovanie, čo sa považuje za právne záväznú ponuku na uzavretie Zmluvy. V prípade, že Registračná dokumentácia alebo/a Registračné údaje sú nesprávne, nepresné, neúplné, neaktuálne alebo v prípade iného nesprávneho vyplnenia Registračného formulára, môže Poskytovateľ požiadať Obchodníka o opravu alebo doplnenie. Poskytovateľ však nie je povinný vyzvať Obchodníka na odstránenie takýchto chýb alebo neúplnosti.

3.5          Poskytovateľ si vyhradzuje právo overiť si prostredníctvom tretej strany, či sú dodržané požiadavky pravidiel Poznaj svojho zákazníka. Obchodník je povinný poskytnúť Poskytovateľovi ako aj tretej strane všetky požadované doplňujúce informácie a dokumentáciu (okrem Registračných údajov a Registračnej dokumentácie), ako aj všetku potrebnú súčinnosť za účelom tu uvedeným.

3.6          Registrácia je dokončená, keď Obchodník dostane potvrdzujúci list od Poskytovateľa na E-mail Obchodníka. Prijatie potvrdzujúceho listu nie je vymáhateľné, pretože Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť alebo nepovoliť Registráciu. Okamihom prijatia potvrdzujúceho listu Obchodníkom dochádza medzi Obchodníkom a Poskytovateľom k uzatvoreniu Zmluvy a VOP.

3.7          Všetky otázky, komentáre, oznámenia alebo sťažnosti týkajúce sa procesu Registrácie budú odosielané na adresu „support@zoen.shop“.

3.8          Obchodník je povinný uchovávať Registračné údaje, Registračnú dokumentáciu, ako aj akékoľvek iné údaje alebo dokumentáciu, či už boli poskytnuté na žiadosť Poskytovateľa alebo nie, správne, presné, úplné a aktuálne.

3.9          Obchodník umiestni widget ZoenShop, ktorý Obchodníkovi umožní prístup k Službám, na Webovú stránku Obchodníka, jeho účty na sociálnych sieťach a všetky ostatné kanály, ktoré Obchodník používa na komunikáciu so svojimi Spotrebiteľmi. Poskytovateľ poskytne Obchodníkovi návrh widgetu ZoenShop.

3.10       Obchodník je oprávnený nahrať údaje o produkte do Softvéru ZoenShop a vytvoriť Katalóg produktov. V prípade, že Katalóg produktov neobsahuje všetky údaje všetkých Produktov, Obchodník môže nahrať Produkty neuvedené v Katalógu produktov do košíka Spotrebiteľa manuálne počas Hovoru.

 

4               POVOLENÉ POUŽITIE

4.1           Ak to Poskytovateľ výslovne nepovolí, Obchodník nebude môcť používať Softvér ZoenShop na iné účely ako na nasledujúce účely:

4.1.1               audio a/alebo videohovor so Spotrebiteľom, počas ktorého Obchodník Zákazníkovi vizuálne predvádza Produkty v kamennej predajni Obchodníka;

4.1.2               realizácia krokov pre ponuku a predaj Produktu vybraného Spotrebiteľom, vrátane výberu Produktu, a uskutočnenie platby prostredníctvom platobnej brány.

4.2          Obchodník sa musí zdržať používania Softvéru ZoenShop najmä nasledujúcim spôsobom:

4.2.1               nesúvisiace s maloobchodným predajom v jeho vlastných kamenných predajniach;

4.2.2              porušovanie platných právnych pravidiel spotrebiteľského práva, napr. poskytovaním zavádzajúcich a vedome nepravdivých informácií o povahe, kvalite a cene Produktov;

4.2.3              porušovanie právnych predpisov o ochrane súkromia a údajov tretích strán;

4.2.4              porušovanie práv duševného vlastníctva Poskytovateľa alebo tretích strán;

4.2.5              porušovanie akýchkoľvek platných právnych predpisov vrátane trestnoprávnych predpisov;

4.2.6              spôsobenie alebo hrozba ujmy a/alebo škody Poskytovateľovi alebo tretím stranám;

4.2.7              zneužívanie, preťažovanie alebo iné nesprávne zaobchádzanie so Softvérom ZoenShop alebo jeho používanie v rozpore s účelom Služieb;

4.2.8              hanlivé, škodlivé, obscénne, urážajúce, obťažujúce, podnecujúce násilie alebo nenávisť alebo diskriminačné;

4.2.9              urážlivé alebo akýmkoľvek spôsobom znevažujúce správanie týkajúce sa tovaru alebo povesti akejkoľvek strany; alebo

4.2.10           publikovanie alebo používanie softvérových vírusov alebo iných počítačových kódov, súborov alebo programov, ktoré môžu ohroziť, prerušiť, obmedziť alebo zastaviť prevádzku Softvéru ZoenShop;

4.2.11            ohrozovanie alebo poškodzovanie dobrého mena Poskytovateľa;

4.2.12           narušenie alebo poškodenie Softvéru ZoenShop alebo pokus to urobiť.

4.3          Účet Obchodníka je oprávnený používať výlučne iba Obchodník. Účet Obchodníka je neprenosný. Obchodník nesmie udeliť žiadnej tretej strane sublicenciu na právo Obchodníka používať Softvér ZoenShop, ktorý je súčasťou Služieb, ani povoliť žiadnej tretej strane k nemu prístup alebo jeho používanie.

4.4          Obchodník je zodpovedný za všetok prístup a používanie Účtu Obchodníka. Akákoľvek aktivita na Účte Obchodníka bude automaticky priradená Obchodníkovi. Obchodník je výhradne zodpovedný za obsah v Účte Obchodníka, vrátane obsahu vytvoreného, prenášaného alebo zobrazovaného pri používaní Služieb, ako aj za všetky dôsledky všetkých úkonov a činností na Účte Obchodníka.

4.5          Obchodník zodpovedá Poskytovateľovi za všetky škody spôsobené tretími stranami, ktorým Obchodník umožnil prístup k Účtu Obchodníka alebo sa k nemu mohli dostať z nedbanlivosti Obchodníka.

4.6          Obchodník je povinný zachovávať mlčanlivosť o heslách Účtu Obchodníka a podniknúť všetky potrebné kroky na to, aby zabránil neoprávnenému prístupu k Účtu Obchodníka. Obchodník bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvie o akomkoľvek neoprávnenom prístupe alebo používaní Účtu Obchodníka a/alebo Služieb, oznámi Poskytovateľovi a poskytne Poskytovateľovi všetku primeranú súčinnosť na ukončenie takéhoto neoprávneného prístupu alebo používania.

4.7          Obchodník berie na vedomie, že Účet Obchodníka sa okamihom Registrácie stáva trvalo majetkom Poskytovateľa. Obchodník je jediným správcom Účtu Obchodníka. Poskytnutie Účtu Obchodníka je výlučne na rozhodnutí Poskytovateľa a nevzniká nárok na skutočnú dostupnosť Účtu Obchodníka. Obchodník berie na vedomie, že Účet Obchodníka nemusí byť dostupný neustále. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez upozornenia ukončiť prevádzku Softvéru ZoenShop alebo pozastaviť jeho prevádzku.

4.8          Poskytovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu a bez upozornenia zablokovať, pozastaviť, obmedziť, deaktivovať alebo zrušiť Účet Obchodníka. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v súvislosti so zablokovaním, pozastavením, obmedzením, deaktiváciou alebo zrušením Účtu Obchodníka. Poskytovateľ je oprávnený zverejniť rozhodnutie Poskytovateľa o zablokovaní, pozastavení, obmedzení, deaktivácii alebo zrušení Účtu Obchodníka.

 

5               PROCES OBJEDNÁVOK A PLATIEB

5.1           Pracovník obchodu Obchodníka bude včas reagovať na všetkých Spotrebiteľov, ktorí iniciujú Hovor kliknutím na widget ZoenShop na Webovej stránke Obchodníka. Pracovník obchodu Obchodníka bude pri všetkej telefonickej komunikácii so Spotrebiteľmi profesionálny a zdvorilý a poskytne im správne, presné, úplné a aktuálne informácie týkajúce sa Produktov.

5.2          Spotrebitelia môžu zapnúť kameru pred začatím Hovoru ako aj počas Hovoru. Ak Spotrebiteľ zapne kameru, či už pred začatím Hovoru alebo počas Hovoru, pracovník obchodu Obchodníka upozorní Spotrebiteľa na možnosť vypnutia kamery. Pracovníci obchodu Obchodníka vložia Spotrebiteľom vybrané Produkty do košíka Spotrebiteľa z Katalógu produktov alebo ručne nahrajú Produkty do košíka Spotrebiteľa.  

5.3          Obchodník je povinný splniť všetky oznamovacie a iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na právny vzťah medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom, najmä zo spotrebiteľských právnych predpisov danej krajiny, týkajúc sa:

5.3.1     obchodnej činnosti Obchodníka,

5.3.2     kde má Spotrebiteľ obvyklý pobyt a

5.3.3     dodania Produktov.

5.4          Údaj o výške Kúpnej ceny ako aj o výške dane z pridanej hodnoty a nákladoch na dopravu je Obchodník povinný jednoznačne špecifikovať a poskytnúť Spotrebiteľovi samostatne.

5.5          Pred dokončením Transakcie je pracovník obchodu Obchodníka povinný vyzvať Spotrebiteľa k nasledovnému:

5.5.1               potvrdiť Produkty v košíku Spotrebiteľa;

5.5.2              potvrdiť prečítanie a prijatie Podmienok používania, VOP Obchodníka a Zásad ochrany osobných údajov zaškrtnutím potvrdzovacích políčok;

5.5.3              v prípade Neregistrovaného spotrebiteľa vyplniť do otvoreného kontextového okna osobné údaje a platobné údaje;

5.5.4              kliknúť na tlačidlo objednávky „Kúpiť“.

5.6          Obchodník berie na vedomie, že Poskytovateľ neoveruje ani nekontroluje žiadne informácie o Spotrebiteľoch.

5.7          Poskytovateľ v súlade s oprávnením podľa Zmluvy doručí Spotrebiteľovi v mene Obchodníka automaticky vygenerovaný e-mail potvrdzujúci Transakcie, najmä Spotrebiteľom zakúpené Produkty a Kúpnu cenu. Takýto e-mail bude obsahovať nasledujúce informácie týkajúce sa Transakcie: ID transakcie, dátum transakcie, mena a suma.

5.8          Obchodník obdrží automaticky generované e-mailové oznámenie Poskytovateľa v rovnakej forme a obsahu tak, ako je to uvedené v časti 5.7 vo VOP.

5.9          Poskytovateľ spracuje v súlade s oprávnením podľa Zmluvy všetky platby za Kúpne ceny uskutočnené Spotrebiteľmi v súvislosti s používaním Softvéru ZoenShop Obchodníkom. Poskytovateľ zabezpečí spracovanie platby podľa predchádzajúcej vety Spracovateľom platieb.

5.10       Obchodník berie na vedomie, že Poskytovateľ nezaručuje, že Obchodník vstúpi do zmluvného vzťahu so Spotrebiteľmi. Obchodník je povinný v plnom rozsahu dodržiavať všetky zmluvy uzatvorené so Spotrebiteľmi.

 

6               ÚHRADA  A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1           Poskytovateľ odpočíta za každú Transakciu Poplatok za službu vo výške 8 % z Kúpnej ceny za počiatočný mesiac.

6.2          Poskytovateľ vykoná Mesačné zúčtovanie najneskôr do pätnástich (15) dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa Mesačné zúčtovanie vykonáva.

6.3          Ak celkový objem platieb Kúpnej ceny prijatých na Platobný účet ZoenShop za kalendárny mesiac, za ktorý sa vykonáva Mesačné zúčtovanie, nepresiahne sumu:

6.3.1               10 000 €, na nasledujúci mesiac sa vzťahujú Servisné poplatky vo výške 10 % z objemu predmetných Transakcií;

6.3.2              30 000 €, na nasledujúci mesiac sa vzťahujú Servisné poplatky vo výške 9 % z objemu predmetných Transakcií;

6.3.3              50 000 €, na nasledujúci mesiac sa vzťahujú Servisné poplatky vo výške 8 % z objemu predmetných Transakcií;

6.3.4              100 000 €, na nasledujúci mesiac sa vzťahujú Servisné poplatky vo výške 7 % z objemu predmetných Transakcií;

6.3.5              300 000 €, na nasledujúci mesiac sa vzťahujú Servisné poplatky vo výške 6 % z objemu predmetných Transakcií;

6.3.6              1 000 000 €, na nasledujúci mesiac sa vzťahujú Servisné poplatky vo výške 5 % z objemu predmetných Transakcií.

6.4          Akékoľvek reklamácie súvisiace s Mesačným zúčtovaním budú vznesené písomne s preskúmateľným odôvodnením do jedného (1) týždňa odo dňa prijatia výpisu podľa časti 6.3. Po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete sa Servisné poplatky zaplatené podľa Mesačného zúčtovania považujú za správne vypočítané.

6.5          Poskytovateľ vystaví faktúry za Služby každý kalendárny mesiac do pätnástich (15) dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa Mesačné zúčtovanie vykonáva. Každá faktúra bude vystavená v štandardnom formáte Poskytovateľa.

6.6          Poskytovateľ vystaví faktúry za Refundácie alebo Chargebacky a poplatky za Refundácie alebo Chargebacky každý kalendárny mesiac do pätnástich (15) dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa Mesačné zúčtovanie vykonáva. Každá faktúra bude vystavená v štandardnom formáte Poskytovateľa.  Mesačné zúčtovanie sa počíta ako súčet všetkých zaplatených Refundácií a Chargebackov a vykázaných Refundácií a Chargbackov na Platobnom účte ZoenShop za daný mesiac plus výška poplatku za Chargebacky (vo výške 20 € za každý Chargeback).

6.7          Obchodník zaplatí Poskytovateľovi výsledok Mesačného zúčtovania uskutočneného podľa časti 6.6 vo VOP.

6.8          Detail Transakcií, Skutočný zostatok na Platobnom účte ZoenShop a Denné zúčtovanie sú dostupné na Obchodnom portáli na Webovej stránke ZoenShop.

6.9          Denné zúčtovanie sa vypočíta ako súčet platieb Kúpnej ceny prijatých na Platobný účet ZoenShop za Účtovný deň (pozri bod 6.8 VOP) znížený o výšku Poplatkov za Službu zrazených podľa časti6.3 vo VOP.

6.10       Obchodník zaplatí Poskytovateľovi výsledok Mesačného zúčtovania uskutočneného podľa časti 6.9 vo VOP. Poskytovateľ vykoná platbu podľa predchádzajúcej vety na Platobný účet Obchodníka po siedmich (7) Účtovných dňoch odo dňa vykonania Denného zúčtovania.

6.11        Akékoľvek reklamácie súvisiace s Denným zúčtovaním a výškou platby vykonanej na jeho základe je potrebné uplatniť písomne s preskúmateľným odôvodnením do troch (3) dní odo dňa doručenia oznámenia podľa časti 6.10 vo VOP. Po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete sa Servisné poplatky zaplatené podľa Denného zúčtovania považujú za správne vypočítané.

6.12       Obchodník nemá nárok na inú platbu ako na platby podľa častí 6.9 a bodu 6.11 vo VOP. Obchodník nemá v prípade vrátenia predaného Produktu Obchodníkovi nárok najmä na akúkoľvek platbu alebo vrátenie Poplatku za Službu.

6.13       Služby spracovania platieb pre obchodníka na ZoenShop poskytuje spoločnosť Stripe a podliehajú Zmluve spoločnosti Stripe o pripojenom účte, ktorá obsahuje Zmluvné podmienky spoločnosti Stripe  (súhrnne „Zmluva o službách spoločnosti Stripe“). Súhlasom s touto zmluvou alebo pokračovaním v činnosti Obchodníka na ZoenShope súhlasíte s tým, že budete viazaní Zmluvou o službách spoločnosti Stripe, pretože tá môže byť z času na čas upravená spoločnosťou Stripe. Podmienkou toho, že ZoenShop umožňuje služby spracovania platieb prostredníctvom spoločnosti Stripe, súhlasíte s tým, že ZoenShop poskytnete presné a úplné informácie o vás a vašej firme, a oprávňujete ZoenShop na zdieľanie týchto informácií a informácií o transakciách súvisiacich s vaším používaním služieb spracovania platieb poskytovaných spoločnosťou Stripe.

 

7                POVINNOSTI

7.1           Obchodník je povinný dodržiavať Zmluvu, VOP, Zásady ochrany osobných údajov, ako aj všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a tiež dodržiavať pravidlá slušného správania. Obchodník tiež nesmie zneužívať a nesprávne používať Služby a musí počas používania Softvéru ZoenShop a počas Hovorov vždy konať v súlade s dobrými mravmi.

7.2          Obchodník je povinný dodržiavať vysoké štandardy zvukovej a obrazovej komunikácie so Spotrebiteľmi počas Hovoru, ako aj dodržiavať všetky pravidlá povoleného použitia uvedené v časti 4 vo VOP.

7.3          Obchodník je povinný zabezpečiť, aby VOP Obchodníka boli v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi krajiny Územia, kde Obchodník pôsobí v oblasti predaja Produktov, ako aj všetkých krajín uvedených v zozname podľa časti 5.3 vo VOP. Obchodník je povinný zabezpečiť, aby boli VOP Obchodníka dostupné a jednoducho dostupné Spotrebiteľom na Webovej stránke Obchodníka.

7.4          Obchodník je povinný kedykoľvek a na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie Zmluvy, VOP, Zásad ochrany osobných údajov ako aj všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a dobrých mravov, vrátane dodržiavania povinností stanovených v časti 7.3 vo VOP.

7.5          Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, vo vzťahu k Produktom predávaným Spotrebiteľom, je povinnosťou Obchodníka správne a včas zaplatiť alebo vložiť príslušnému štátnemu úradu všetky dane, clá, zákonné odvody a akékoľvek iné poplatky súvisiace s predajom a dodaním Produktov Spotrebiteľom.

7.6          Obchodník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi akékoľvek chyby týkajúce sa Softvéru ZoenShop s ohľadom na jeho fungovanie.

7.7          Poskytovateľ poskytne Obchodníkovi podporu prostredníctvom Kontaktného formulára alebo telefonicky, a to najmä v prípade požiadavky o pomoc pri riešení technických problémov počas používania Softvéru ZoenShop. Podpora bude pre Obchodníka dostupná počas daných hodín a na telefónnom čísle uvedenom na Webovej stránke ZoenShop.

 

8               VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

8.1          Obchodník vyhlasuje a zaručuje Poskytovateľovi nasledovné:

8.1.1     ide o subjekt, ktorý bol riadne vytvorený a je platne existujúci a má dobré postavenie podľa právnych predpisov jurisdikcie, v ktorej bol vytvorený;

8.1.2     má všetky potrebné právomoci a oprávnenia vykonávať a plniť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo VOP v súlade s ich príslušnými podmienkami;

8.1.3     uzavretie a plnenie Zmluvy a/alebo VOP

(a)         bolo riadne schválené príslušnými úradníkmi,

(b)         nebude v rozpore s akoukoľvek inou zmluvou, ktorej je zmluvnou stranou alebo ktorou je viazaná, nebude viesť k jej porušeniu ani nebude predstavovať porušenie a nebude predstavovať udalosť, ktorá by po upozornení a/alebo uplynutí času mohla predstavovať takéto zlyhanie, a

(c)         nebude mať za následok porušenie alebo konflikt s akýmkoľvek platným zákonom, a

(d)        neprebieha alebo podľa vedomia Poskytovateľa nehrozí žiadne konanie, ktoré by spochybňovalo alebo by mohlo mať podstatný nepriaznivý vplyv na Zmluvu;

8.1.4     vlastní alebo má všetky potrebné vlastnícke práva, aktívne a platné licencie, súhlasy, povolenia, záujmy a oprávnenia vykonávať všetky činnosti zamýšľané v súvislosti so Zmluvou a/alebo VOP.

8.2          Poskytovateľ neposkytuje žiadne vyhlásenia a záruky v súvislosti so Službami poskytovanými Obchodníkovi, vrátane používania Softvéru ZoenShop.

 

9               OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

9.1           Obchodník berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je zmluvnou stranou vzťahu uzatvoreného prostredníctvom Hovoru medzi Obchodníkom a jeho Spotrebiteľmi.

9.2          Poskytovateľ nezodpovedá za priame alebo nepriame straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu Obchodníkovi vzniknúť v súvislosti s používaním Softvéru ZoenShop alebo v súvislosti s ním. Akákoľvek zodpovednosť Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním Služieb je vylúčená. Poskytovateľ nezodpovedá najmä za nasledovné:

9.2.1               akékoľvek interakcie, najmä právne a faktické úkony súvisiace s predajom Produktov medzi Obchodníkom a Spotrebiteľom;

9.2.2              akékoľvek problémy so službami, problémy s pripojením, platobné problémy alebo problémy, ktoré vzniknú medzi Spotrebiteľom a Obchodníkom;

9.2.3              akékoľvek poškodenie alebo stratu v prípade odmietnutia kúpy Spotrebiteľom z dôvodu prerušenia, ukončenia video komunikácie prostredníctvom Softvéru ZoenShop alebo nízkej kvality video komunikácie alebo inej chyby na strane Softvéru ZoenShop;

9.2.4              kvalita Produktu a jeho dodanie a akékoľvek porušenie akejkoľvek povinnosti Obchodníka alebo jeho Spotrebiteľov;

9.2.5              či sú informácie a údaje v Softvéri ZoenShop úplné, presné a/alebo aktuálne;

9.2.6              zneužitie Účtu Obchodníka;

9.2.7              akákoľvek škoda vzniknutá v súvislosti so zablokovaním, pozastavením, obmedzením, deaktiváciou alebo zrušením Účtu Obchodníka;

9.2.8              jeho neschopnosť poskytnúť ZoenShop v rozsahu, v akom je takéto zlyhanie, nasledovným:

(i)            softvér, hardvér alebo sieťová infraštruktúra tretích strán mimo Softvéru ZoenShop;

(ii)          výpadok externého internetu nad rámec Poskytovateľa;

(iii)        výpadky elektrického alebo internetového prístupu; alebo

(iv)        kybernetické útoky (t. j. hackovanie, škodlivé zavádzanie vírusov a deaktivácia zariadení) spôsobené tretími stranami.

9.3          V prípade, ak sa zistí, že akákoľvek príčina je voči Poskytovateľovi napadnuteľná, zodpovednosť Poskytovateľa za ňu je obmedzená na maximálnu sumu 1 000 €.

9.4          Obchodník berie na vedomie a súhlasí s tým, že odškodní, bude brániť a chrániť Poskytovateľa pred všetkými priamymi a nepriamymi stratami, nárokmi, škodami, nákladmi (vrátane nákladov na právne zastupovanie) a výdavkami bez akéhokoľvek obmedzenia, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia ktoréhokoľvek z vyhlásení, záruk, záväzkov, uistení a/alebo povinností Obchodníka uvedených v Zmluve a/alebo VOP.

9.5          Obchodník je povinný v plnej výške nahradiť Poskytovateľovi škodu, ak je Poskytovateľ povinný na základe rozhodnutia alebo iného úkonu orgánu verejnej moci poskytnúť akékoľvek plnenie Spotrebiteľovi alebo tretej strane v súvislosti s využívaním Služieb Obchodníkom, vrátane využívania Softvéru ZoenShop.

 

10            OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI VOČI SPOTREBITEĽOM A NÁROKOCH TRETÍCH STRÁN 

 

10.1       Obchodník berie na vedomie, že ako „predávajúci“ v zmysle platných spotrebiteľských zákonov má povinnosť plniť si všetky povinnosti a povinnosti vyplývajúce z platných spotrebiteľských zákonov, pričom tieto povinnosti v žiadnom prípade neprechádzajú na Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy.

10.2       Poskytovateľ nezodpovedá za priamu alebo nepriamu stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu, ktorá by mohla vzniknúť Spotrebiteľovi (Spotrebiteľom) z alebo v súvislosti s používaním Softvéru ZoenShop z alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb.

10.3       Obchodník berie na vedomie a súhlasí s tým, že odškodní, bude brániť a chrániť Poskytovateľa pred všetkými priamymi a nepriamymi stratami, nárokmi, škodami, nákladmi (vrátane právnych nákladov) a výdavkami bez akéhokoľvek obmedzenia, ktoré vzniknú v dôsledku nárokov Spotrebiteľov.

10.4       Obchodník berie na vedomie a súhlasí s tým, že odškodní, bude brániť a chrániť Poskytovateľa pred všetkými priamymi a nepriamymi stratami, nárokmi, škodami, nákladmi (vrátane nákladov na právne zastupovanie) a výdavkami bez akéhokoľvek obmedzenia, ktoré vzniknú v dôsledku nárokov v akejkoľvek forme (napr. pokuty, penále) od úradov v dôsledku nedodržania platných spotrebiteľských právnych predpisov Obchodníka.

10.5       V prípade uplatnenia reklamácie Spotrebiteľom sa Obchodník zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi bezodkladne a pravdivo všetky informácie potrebné na preskúmanie reklamácie a vypracovanie obhajoby ihneď po tom, ako mu ju Poskytovateľ oznámi.

10.6       V prípade nároku alebo žaloby podanej treťou stranou (vrátane Spotrebiteľov), či už súkromnou osobou, korporáciou, štátnym subjektom alebo akýmkoľvek verejným subjektom alebo organizáciou (a či už ide o súdne, mimosúdne alebo správne konanie), v súvislosti so záležitosťami, ktoré by v prípade úspechu reklamácie alebo žaloby mohli viesť k vzniku nároku (tento nárok alebo žaloba tretej strany sa označuje ako „NTS“), uplatní sa nasledujúci postup:

10.6.1           Poskytovateľ ovplyvnený NTS odo dňa, keď sa dozvie o NTS, ktorý by mohol viesť k reklamácii, a pokiaľ je to možné, v rámci prvej tretiny doby stanovenej zákonom na odpoveď na NTS (ak existuje), poskytne oznámenie Obchodníka o povahe NTS a, ak je to možné, o príslušnej výške NTS a predloží ho so všetkými príslušnými dokumentmi („Oznámenie o NTS“).

10.6.2           Do 10 dní od prijatia Oznámenia o NTS, alebo ak je doba na odpoveď stanovená zákonom, do druhej tretiny tejto zákonnej doby na odpoveď na NTS, Obchodník pošle Poskytovateľovi oznámenie (i), že odmieta, že NTS by mohlo viesť k vzniku nároku, alebo (ii) že akceptuje, že NTS by mohlo viesť k vzniku nároku. Ak Obchodník nepošle Poskytovateľovi oznámenie podľa podmienok v predchádzajúcom odseku alebo jeho odpoveď je iná, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude sa mať za to, že Obchodník v plnom rozsahu prijal svoju zodpovednosť za NTS.

10.6.3           Ak Obchodník odmietne, že by NTS mohlo viesť k nároku, Poskytovateľ bude oprávnený predložiť obhajobu proti NTS, ktorú považuje za najvhodnejšiu, a Obchodník nebude mať právo brániť v konaní Poskytovateľa v tejto súvislosti. Ak si to Obchodník výslovne vyžiada, bude mať právo byť pravidelne informovaný o priebehu NTS.

10.6.4           Ak Obchodník akceptuje, že NTS môže viesť k vzniku nároku, musí vo svojej odpovedi výslovne uviesť (i) rozhodnutie Obchodníka prijať NTS a prevziať plnú zodpovednosť za nárok, alebo (ii) či Obchodník preberá svoje právo na obhajobu proti NTS, v tomto prípade Obchodník automaticky prevezme plnú zodpovednosť za reklamáciu, vrátane všetkých nákladov spojených s jeho obhajobou v súdnom alebo mimosúdnom konaní s plnou náhradou za reklamáciu voči Poskytovateľovi. Na tento účel a iba v prípade, že obchodník akceptoval, že NTS môže viesť k vzniku nároku za podmienok uvedených vyššie, bude Obchodník oprávnený predložiť obhajobu, ktorú považuje za primeranú, s nasledujúcimi výnimkami:

a)            Akékoľvek mimosúdne vyrovnanie týkajúce sa NTS bude vyžadovať písomný súhlas Poskytovateľa.

b)            Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek prevziať obhajobu, ak by NTS podľa jeho odôvodneného názoru mohol poškodiť jeho obchodnú činnosť alebo jeho imidž alebo jeho dobré meno. V takom prípade musí Poskytovateľ primerane informovať Obchodníka o dôvodoch prevzatia obhajoby a primerane informovať Obchodníka o priebehu reklamácie, ak o to Obchodník výslovne požiada.

10.6.5           Poskytovateľ a Obchodník, či už priamo alebo prostredníctvom akýchkoľvek poradcov alebo konzultantov, ktorých môžu vymenovať, budú mať úplný prístup k všetkým informáciám a dokumentom týkajúcim sa NTS a Obchodník bude riadne dodržiavať rady a pokyny Poskytovateľa v súvislosti s obhajobou NTS.

10.6.6           Ak Obchodník akceptuje, že NTS by mohlo viesť k reklamácii, Obchodník zaplatí celú sumu reklamácie najmenej desať (10) dní pred dátumom splatnosti platby a splatnej tretej strane, ktorá uplatňuje nárok, vrátane akýchkoľvek platieb štátnym orgánom, na základe právoplatného rozhodnutia vydaného príslušným súdom, správnym alebo iným právoplatným orgánom, na základe ktorého bude Poskytovateľ povinný uskutočniť plnenie.

                       

11             OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1        Zmluvné strany spoločne určia účely a prostriedky spracúvania Údajov spotrebiteľov ako spoločných prevádzkovateľov v zmluve uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Obchodníkom, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

11.2        Obchodník a Poskytovateľ berú na vedomie, že budú spracúvať Spotrebiteľské údaje Neregistrovaných spotrebiteľov v minimálnom možnom rozsahu. Všetky osobné údaje Neregistrovaných spotrebiteľov budú ihneď po odoslaní oznámenia vymazané podľa 5.7 VOP.

11.3        Obchodník pri používaní Služieb zabezpečí dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ predovšetkým zabezpečí nasledovné:

11.3.1                     spracovanie údajov vo vzťahu k zamestnancom Obchodníka počas Hovoru so Spotrebiteľmi je v súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov;

11.3.2                     počas Hovoru nedochádza k spracovaniu údajov vo vzťahu k tretím stranám (streamovanie tváre v kamennej predajni Obchodníka). V prípade, že by napriek tomu mohlo dôjsť k spracovaniu údajov, Obchodník ako prevádzkovateľ musí prijať všetky potrebné opatrenia v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov, aby zmiernil rozsah a dosah takéhoto možného spracovania údajov. Medzi takéto opatrenia by malo patriť najmä minimalizovanie priestoru, ktorý môže kamera sledovať (ideálne iba predavač), školenie predavača na tento účel, jasná vizuálna identifikácia predavačov počas Hovoru, písomné oznámenie na viditeľnom a dostupnom mieste pre tretie strany, že ich môže počas Hovoru náhodne zachytiť kamera.

11.4        Všetky otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov Poskytovateľa adresujte Poskytovateľovi prostredníctvom Kontaktného formulára.

 

12            DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

12.1        Obchodník udelil Poskytovateľovi bezplatnú licenciu na použitie odkazu na Obchodníka (s logom Obchodníka, ak je to vhodné) a hypertextového odkazu na Webovú stránku Obchodníka na propagáciu Softvéru ZoenShop v marketingových materiáloch Poskytovateľa a/alebo na Webovej stránke ZoenShop.

12.2       Obchodník berie na vedomie, že všetky logá ZoenShop, ako aj grafické znázornenia webovej stránky ZoenShop sú chránené ako ochranná známka autorským právom a zákonom o ochranných známkach a právami duševného vlastníctva podľa slovenských a zahraničných zákonov a zmlúv. Poskytovateľ je majiteľom tejto ochrannej známky. Počas platnosti Zmluvy Poskytovateľ udeľuje Obchodníkovi obmedzenú (územne a časovo), nevýhradnú licenciu na používanie všetkých log ZoenShop, ako aj grafických znázornení Webovej stránky ZoenShop na účely plnenia Zmluvy.

 

13            KOMUNIKÁCIA

13.1        Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že akákoľvek komunikácia medzi Zmluvnými stranami podľa Zmluvy a VOP bude doručovaná elektronickou poštou prostredníctvom E-mailu ZoenShop a E-mailu Obchodníka.

13.2       Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že akákoľvek komunikácia podľa Zmluvy a VOP

13.2.1            odoslaná E-mailom ZoenShop adresovaná na E-mail Obchodníka sa považuje za doručenú prijatím takejto komunikácie na E-mail Obchodníka. Ak sa takéto doručenie z akéhokoľvek dôvodu nepodarí, správa sa považuje za doručenú do desiatich (10) dní od odoslania správy. Obchodník je povinný zabezpečiť, aby bol E-mail Obchodníka neustále funkčný a pravidelne, minimálne raz týždenne, kontrolovať prichádzajúce e-maily z E-mailu ZoenShop;

13.2.2           odoslaná E-mailom Obchodníka adresovaná na E-mail ZoenShop sa považuje za doručenú adresátovi, keď odosielateľ dostane potvrdenie od príjemcu (napr. pomocou funkcie „požiadanie o vrátenie tovaru“, ak je k dispozícii, odpovedajúcim e-mailom alebo iným písomným potvrdením). Ak takéto potvrdenie nebude doručené do desiatich (10) dní od odoslania správy, považuje sa komunikácia za doručenú adresátovi jeden (1) deň po uplynutí doby uvedenej v týchto Podmienkach používania.

 

14            DÔVERNÉ INFORMÁCIE

14.1        Poskytovateľ a Obchodník berú na vedomie, že im môžu byť poskytnuté, prijaté alebo inak prístupné informácie alebo informácie týkajúce sa druhej zmluvnej strany, ktoré táto Zmluvná strana považuje za dôverné. Tak, ako sa to používa v Zmluve a VOP, dôvernými informáciami sa rozumejú všetky informácie, v akejkoľvek forme, poskytnuté alebo sprístupnené priamo alebo nepriamo jednou Zmluvnou stranou, alebo ku ktorým ktorákoľvek Zmluvná strana získa prístup v priebehu alebo v súvislosti s plnením Zmluvy a/alebo VOP, a ktoré mal príjemca primerane chápať (kvôli vysvetlivkám alebo iným označeniam, okolnostiam zverejnenia alebo povahe samotnej informácie) ako dôverné pre sprístupňujúcu Zmluvnú stranu (ďalej len „Dôverné informácie“).

14.2       Podmienky Zmluvy ako aj VOP ako celok sa považujú za Dôverné informácie. Dôverné informácie tiež zahŕňajú, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú označené ako Dôverné informácie, nasledovné:

14.2.1            špecifikácie, dokumenty, korešpondenciu, softvér, dokumentáciu, údaje a iné materiály v súvislosti so Zmluvou a/alebo VOP;

14.2.2           všetky informácie týkajúce sa operácií, záležitostí a podnikania druhej Zmluvnej strany, finančných záležitostí druhej Zmluvnej strany a vzťahov druhej Zmluvnej strany s jej zákazníkmi, zamestnancami, obchodnými partnermi;

14.2.3           iné informácie alebo údaje uložené alebo oznámené ústne a získané, prijaté, prenesené, spracované, uložené, archivované alebo udržiavané ktoroukoľvek Zmluvnou stranou v súvislosti so Zmluvou a/alebo VOP.

14.3       Dôverné informácie nebudú obsahovať informácie:

14.3.1            vo verejnej sfére alebo ktoré následne spadajú do verejnej sféry;

14.3.2           o ktorej nezverejňujúca Zmluvná strana môže preukázať, že jej bola známa už pred dátumom uzavretia Zmluvy;

14.3.3           zverejnené nezverejňujúcej Zmluvnej strane v dobrej viere treťou stranou, ktorá má na to zákonné právo.

14.4       Každá zo Zmluvných strán berie na vedomie a súhlasí s tým, že druhá Zmluvná strana vlastní všetky práva, nároky a podiely na Dôverných informáciách takejto Zmluvnej strany. Každá Zo zmluvných strán ďalej súhlasí, že bude (a) zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách, o ktorých sa dozvie, (b) prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabránila akémukoľvek zverejneniu Dôverných informácií ktorýmkoľvek zo svojich zástupcov, a (c) počas trvania zmluvy a tak dlho, kým sa Dôverné informácie nestanú verejne známymi konaním alebo opomenutím zverejňujúcej Zmluvnej strany, nezverejnia, nebudú zdieľať ani šíriť žiadnu časť takýchto Dôverných informácií akýmkoľvek spôsobom, alebo ich nepoužijú bez predchádzajúceho písomného súhlasu sprístupňujúcej Zmluvnej strany.

15            SANKCIE

15.1        Obchodník je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň porušenia ktorejkoľvek povinnosti Obchodníka ustanovenej v Zmluve a/alebo VOP, a to najmä v prípade porušenia:

15.1.1            povinnosť Obchodníka podľa časti 3.5 vo VOP;

15.1.2            povinnosť Obchodníka podľa časti 3.8 vo VOP;

15.1.3            niektoré z pravidiel povoleného používania Softvéru ZoenShop podľa časti 4 vo VOP;

15.1.4            niektorú z povinností ustanovených v časti 5 alebo 7 vo VOP;

15.1.5            ktorékoľvek z vyhlásení a záruk podľa časti 8 vo VOP;

15.1.6            povinnosť zabezpečiť súlad podľa časti 11.3 vo VOP;

15.1.7            povinnosť Obchodníka podľa časti 13.2.1 vo VOP;

15.1.8           niektorú z povinností podľa častí 14.1 a 14.4 vo VOP.

15.2       Právo Poskytovateľa na náhradu škody nie je žiadnym spôsobom obmedzené.

15.3       Zmluvná pokuta podľa časti 15.1 vo VOP je splatná do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa na jej zaplatenie.

 

16            UKONČENIE

16.1        Poskytovateľ môže Zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu vypovedať písomnou výpoveďou s okamžitou účinnosťou doručenou druhej Zmluvnej strane.

16.2       Obchodník môže Zmluvu vypovedať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu písomnou výpoveďou, pričom výpoveď nadobudne účinnosť koncom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bola Poskytovateľovi takáto výpoveď doručená.

16.3       Práva Zmluvných strán, ktoré vznikli pred ukončením Zmluvy, nebudú ukončením Zmluvy dotknuté.

 

17             ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1        Obchodník bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nepriradí, nepostúpi ani inak neprevedie na inú osobu žiadne práva a/alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo VOP alebo v súvislosti s nimi.

17.2       Obchodník bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nepostúpi ani jednostranne nezapočíta žiadne pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo VOP alebo v súvislosti s nimi voči Poskytovateľovi.

 

*     *     *