ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SPRACÚVANIA SÚBOROV COOKIES

zoen shop, s.r.o. („My“) sa zaväzuje chrániť a rešpektovať vaše súkromie.

Tieto zásady spolu s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami stanovujú základ, na ktorom budeme spracovávať akékoľvek osobné údaje, ktoré od vás získame, alebo ktoré nám poskytnete. Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie týkajúce sa spôsobu, akým s nimi budeme zaobchádzať. Návštevou www.zoen.shop (ďalej len „webová stránka“) akceptujete a súhlasíte s postupmi popísanými v týchto Zásadách, ako aj vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami popísanými v týchto zásadách.

Pre účely právnych predpisov o ochrane osobných údajov vrátane Zákona o ochrane osobných údajov z roku 2018, GDPR (všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679), (ďalej len „právne predpisy o ochrane osobných údajov“), a vo vztahu k návštevníkom webových stránok je správcom údajov zoen shop, s.r.o, registrovaná spoločnost s číslem 53 697 618 a so sídlom Fialková 5703/26, 903 01 Senec, Slovensko.

Vo vzťahu k zhromažďovaným a zpracovávaným údajom našich zákazníkov vystupujeme ako spracovávateľ údajov.

Zamestnanci pracujúci pre našich zákazníkov (obchodníkov) a pristupujúci na zoen.shop prostredníctvom digitálneho zariadenia ako je mobilný telefón alebo tablet, môžu tiež poskytnúť svoje osobné údaje ako súčasť služieb. Tieto osobné údaje budú zhromažďované, uchovávané a spracovávané v súlade s týmito Zásadami a právnymi predpismi o ochrane údajov.

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme:

Budeme od vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje:

 • Informácie, ktoré nám poskytnete. Jedná sa o informácie od vás, ktoré nám poskytnete vyplnením akýchkoľvek údajov na webovej stránke alebo tým, že sa s nami budete kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo inak. Zamestnanci našich zákazníkov môžu tiež poskytnúť informácie ako ich meno, telefónne číslo a e-mailovou adresu v rámci využívania služieb poskytovaných zoen.shop a v rámci svojho zamestnania u našich zákazníkov.
 • Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme. Pri každej vašej návšteve našich webových stránok budeme automaticky zhromažďovať nasledujúce informácie:
 • technické informácie, ktoré môžu zahrnovať: adresu internetového protokolu (IP) používanu k pripojeniu vášho počítača k internetu; typ a verzia prehliadača; nastavenie časového pásma; typy a verziu zásuvných modulov prehliadača a operačný systém a platforma.
 • informácie o vašej návšteve vrátane úplných adries URL (Uniform Resource Locators), preklikov na naše webové stránky, ich prostredníctvom a z nich (vrátane dátumu a času), doby odozvy stránky, chyb pri sťahovaní, dĺžky návštev na určitých stránkach, informácie o interakcii so stránkou (napr. posúvanie, kliknutie a prejdenie myšou), metódy používané k odchádzaniu zo stránky a akékoľvek meno, e-mailová adresa alebo telefónne číslo použité k tomu, aby ste nás kontaktovali.
 • Emailovú a poštovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať buď s ohľadom na zodpovedanie otázok, alebo z všeobecných dôvodov týkajúcich sa informovania o našich službách a všeobecných marketingových informáciách.

Právnym základom pre toto spracovávanie sú naše oprávnené záujmy, to znamená neustále sledovanie a vylepšovanie našich webových stránok tak, aby sme mohli navzájom komunikovať.

 • Personál našich zákazníkov: v rámci vášho využívania služieb poskytovaných zoen.shop môžeme zhromažďovať osobné údaje ako je vaše meno, kontaktný telefón, adresa a e-mailová adresa. Tieto osobné údaje môžu byť zdieľané s jednotlivcami, ktorí navštevujú webové stránky zákazníka a komunikujú s vami v priebehu vášho videohovoru cez zoen.shop. Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zo Zmluvy o všeobecných obchodných podmienkach.

Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, aby sme vás odlíšili od ostatných užívateľov našich webových stránok. To nám pomáha poskytovať vám dobrý zážitok pri prechádzaní našich webových stránok a umožňuje nám zlepšovať naše webové stránky. Na vašom počítači bude uložený súbor cookies. Súbory cookies všeobecne fungujú tak, že vášmu počítaču priradí jedinečné číslo, ktoré mimo webu nemá žiadny význam. Súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a používame ich výlučne k prispôsobeniu a zlepšeniu vášho zážitku.

Aplikácia a jej analytika

Mobilnú analytiku používame k tomu, aby sme lepšie porozumeli funkčnosti zoen.shop vo vašom telefóne. Tento software môže zaznamenávať tieto informácie: ako často aplikáciu používate, udalosti a interakcie, ku ktorým dochádza v rámci aplikácie, súhrnné údaje o využívaní a výkone aplikácie.

Naviac v prípade, že na vašom mobilnom zariadení zlyhá zoen.shop, obdržíme od vás informáciu o modeli vášho mobilného zariadenia a informáciu o verzii operačného systému. To nám umožní identifikovať a opraviť chyby a zvýšiť výkon zoen.shop.

Využitie informácii:

Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme používame nasledujúcimi spôsobmi:

Informácie, ktoré nám poskytnete použijeme:

 • pre plnenie našich záväzkov vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv uzavretých medzi vami a zoen.shop a na poskytovanie informácii, produktov a služieb, ktoré od nás požadujete;
 • pre interné použitie a pre správu webových stránok a pre interné operácie, vrátane odstraňovania problémov, analýzu dát, testovanie, výskum, štatistiky a prieskum.
 • pre komunikáciu s vami, vrátane upozornenia na zmeny našich služieb.
 • pre zaistenie obsahu našich webových stránok, ktorý bude prezentovaný čo najefektívnejšie pre vás a váš počítač.
 • pre účely komunikácie s vami v súvislosti s rôznymi marketingovými a predajnými príležitosťami (v prípade, že s tým súhlasíte).
 • pri plnení zmluvy o poskytovaní služieb mezi zoen.shop a zákazníkom.
 • Právnym základom pre to, aby sme vás mohli kontaktovať s ohľadom na poskytovanie informácii o našich službách, všeobecných marketingových informáciách a predajných príležitostiach je oprávnený záujem.

Zverejnenie vašich informácií

Súhlasíte s tým, že máme právo zdieľať vaše osobné údaje s:

 • Vybranou treťou stranou vrátane:
  • obchodných partnerov, dodávateľov a subdodávateľov pre plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú s nimi alebo s vami uzavrieme.
  • poskytovateľom analytických služieb a vyhľadávačov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii webových stránok.
  • úverových referenčných agentúr pre posudzovanie vášho kreditného skóre, pokiaľ je to podmienkou pre uzatvorenie zmluvy s vami.

Právnym základom pre to, aby sme vás mohli kontaktovať s ohľadom na poskytovanie informácií o našich službách, všeobecných marketingových informáciách a predajných príležitostiach, je oprávnený záujem.

Vaše osobné údaje sprístupníme tretím stranám:

Pokiaľ predávame alebo kupujeme akúkoľvek spoločnosť alebo aktíva- v takom prípade sprístupníme vaše osobné údaje potenciálnemu predajcovi alebo kupujúcemu takejto spoločnosti či aktív.

Pokiaľ máme povinnosť zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme splnili akúkoľvek zákonnú povinnosť alebo aby sme si vynútili a uplatňovali naše Všeobecné obchodné podmienky.

Kde uchovávame vaše osobné údaje

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, budú všeobecne prenesené a uložené v mieste určenia v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Urobíme všetky nevyhnutné opatrenia, aby sme zaistili, že s vašimi údajmi bude zaobchádzane bezpečne a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Bohužiaľ prenos informácii cez internet nie je úplne bezpečný. Aj napriek tomu urobíme maximum pre ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na naše webové stránky; akýkoľvek prenos je na vaše vlastné riziko. Akonáhle obdržíme vaše údaje, použijeme presné postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu.

Uchovávanie a vymazávanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudú uchovávané dlhšie než je nutné, aj keď je možné, že vopred špecifikujeme ako dlho to môže byť.

Bez ohľadu na vyššie uvedené si môžeme ponechať vaše osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné pre splnenie určitých zákonných povinností.

Vaše práva

Máte právo nás požiadať, aby sme nespracovávali vaše osobné údaje pre marketingové účely. Zvyčajne vás budeme informovať (pred uchovaním vašich údajov), či zamýšľame použiť vaše údaje pre patričné účely alebo pokiaľ máme v úmysle sprístupniť vaše informácie akejkoľvek tretej strane. Svoje právo zabrániť takémuto spracovaniu môžete uplatniť zaškrtnutím určitých políčok vo formulároch, ktoré používame k zhromažďovaniu vašich údajov. Toto právo môžete rovnako kedykoľvek uplatniť tak, že nás kontaktujete na adrese support@zoen.shop.

Medzi ďalšie práva, ktoré máte podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov patrí: (a) právo na prístup; b) právo na opravu; c) právo na výmaz; d) právo na obmedzenie spracovania; e) právo na prenositeľnosť údajov; f) právo podať sťažnosť príslušnému orgánu; a (g) právo odvolať súhlas.

Naše webové stránky môžu z času na času obsahovať odkazy na a z webových stránok našich partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností. Pokiaľ použijete odkaz na akúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že za tieto zásady neberieme žiadnu zodpovednosť. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky si prosím skontrolujte tieto zásady.

Prístup k informáciám

Zákon vám dáva právo na prístup k informáciám, ktoré o vás máme. Vaše právo na prístup si môžete uplatniť v súlade so zákonom.

Zmeny našich Zásad ochrany osobných údajov

Akékoľvek zmeny, ktoré v budúcnosti urobíme v našich Zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke a prípadne vám budú oznámené aj e-mailom. Pravidelne sa vráťte na túto stránku, aby ste evidovali aktualizácie alebo zmeny našich zásad ochrany osobných údajov.

Kontakt

Otázky, komentáre a požiadavky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov radi uvítame. Prosím k tomuto účelu používajte e-mailovú adresu support@zoen.shop.

zoen.shop, s.r.o., október 2021